LoginRegistration
For instance: Humanities and Science University Journal
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"Humanities and Science University Journal" № 14 (Art history, philology and historical sciences), 2015

Russian Word-Condensates: Homonymy, Ambiguity, And Unambiguity

Wang Qinxiang
Price: 50 руб.
 The article reviews some semantic features of the Russian word-condensates as the most popular means of linguistic economy. The homonymous words-condensates and words coinciding with them are distinguished. The meanings of the polysemantic options are viewed in the context or in the speech situation. The unambiguous definitions are usually seen as terminological or term-like.
Keywords: wordcondensate, attributive phrase, semantics, homonymy, polysemy, polyreference, monoreference.
REFERENCES
1. Babenko L. G. Slovar'-tezaurus prilagatel'nykh russkogo yazyka / pod obshch. red.
prof. L. G. Babenko. 2-e izd. Yekaterinburg: Izd-vo Ural. un-ta, 2012. 840 s.
2. Bol’shoy tolkovyi slovar’ russkogo yazyka / sost. i gl. red. S. A. Kuznetsov. SPb.:
Norint, 2000. 1536 s.
3. Golub I. B. Stilistika sovremennogo russkogo yazyka: ucheb. posobie dlya vuzov
po spets. «Zhurnalistika». 2-e izd., pererab. i dop. M.: Vyssh. shk., 1986. 336 s.
4. Sokolovskaya T. D. Aktivnye protsessy v sovremennom russkom yazyke
(univerbatsiya, kondensatsiya i drugie sokrashcheniya). M., 2004. 154 s.
5. Fomina M. I. Sovremennyi russkiy yazyk. Leksikologiya: uchebnik. 4-e izd., ispr.
M.: Vyssh. shk., 2003. 415 s.
6. Khimik V. V. Russkie univerbaty v semanticheskom i funktsional'nom aspektakh //
Slovo est' delo: yubileynyi sb. nauch. tr. v chest' prof. I. P. Lysakovoy. SPb.: Sudarynya,
2010. T. 1. S. 91–97.
7. Yanko-Trinitskaya N. A. Protsessy vklyucheniya v leksike i slovoobrazovanii //
Razvitie grammatiki i leksiki sovremennogo russkogo yazyka. M., 1964. S. 18–36.
Price: 50 рублей
To order