LoginRegistration
For instance: Humanities and Science University Journal
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"Humanities and Science University Journal" № 11 (Art history, philology and historical sciences), 2015.

The Tiers of the Court of Biys in Kazakh Steppe: Modern Historiography in Russia and Kazakhstan

Zh. S. Mazhitova
Price: 50 руб.
 The article reviews the approaches of modern Russian and Kazakhstani scholars on the issue of the court of biys in Kazakh steppe. Researchers indicate different tiers of biys institution, which were mandatory stages for a judge to succeed in order to deserve the recognition in the nomadic society. A number of points requiring further discussion are outlined.
Keywords: modern historiography of Russia and Kazakhstan, common law, biys institution.
REFERENCES
1. Abdullaev B. Stanovlenie i razvitie prava v kazakhskom kochevom obshchestve
(na kaz. yaz.) // Adil sot. 2009. № 6. S. 27–29.
2. Aldibekov Zh. S. Istoriko-teoreticheskie problemy politiko-pravovogo
formirovaniya i razvitiya Kazakhstana v posledney chetverti XVII — pervoy polovine
XVIII veka: dis. ... d-ra yurid. nauk. Almaty, 2010. 323 s.
3. Dautaliev K. N. Institut otpravleniya pravosudiya «Bala bi» v rannem vozraste v
traditsonnom kazakhskom prave // Pravo i gosudarstvo. Teoriya i praktika. 2013. № 4.
S. 126–133.
4. Dulatbekuly Zh. Sokhranivshiy yedinstvo Muzhik bi (na kaz. yaz.) // Zheruy’yk.
1996. 19 yanvarya.
5. Yelamanov K. Strukturnaya sistema biev (na kaz. yaz.). Almaty: Zhetі Zhargy,
1999. 176 s.
6. Orazbekova S. A. Vozniknovenie i razvitie instituta biev v kazakhskoy stepi (na
kaz. yaz.) // Vestnik KazNU im. Al’-Farabi. Yuridicheskaya seriya, 2008. № 3 (47).
S. 133–137.
7. Tole bi v potoke istorii (na kaz. yaz.) / sost. A. A. Kembaev. Almaty: Oner, 2010.
272 s.
8. Khaydarov B. B. Pravovye grani biyskoy vlasti (na kaz. yaz.) // Vestnik KazNU
im. Al'-Farabi. Yuridicheskaya seriya. 2008. № 4 (28). S. 189–193.
Price: 50 рублей
To order