LoginRegistration
For instance: The List of VAK
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"The Scientific Opinion" № 12 (Art history, philology and philosophy of science), 2014

WORD COMPOSITION AS A WAY OF FORMING LINGUISTIC TERMS IN THE INGUSH LANGUAGE

Z. Kh. Kieva
Price: 50 руб.
 The article deals with one of the types of forming linguistic terms in the Ingush
language – word composition. For the fist time in the Ingush linguistics the author
identifis and investigates the most common structural and semantic features of
different models of complex linguistic terms, which form a basis for the description and
classifiation of the units under study.
Key words: word formation, word composition, stem composition, word-building
pattern, Ingush linguistic terminology.
References
1. Akhmanova O. S. Ocherki po obshchey i russkoy leksikologii. M., 1969.
2. Akhmanova O. S. Slovar’ lingvisticheskikh terminov. M., 2007. 570 s.
3. Vasilevskaya E. A. Slovoslozhenie v russkom yazyke: ocherki i nablyudeniya. M., 1962.
4. Vinokur G. O. O nekotorykh yavleniyakh slovoobrazovaniya v russkoy tekhnicheskoy terminologii // Trudy MIFLI: sb. statey po yazykoznaniyu. M., 1939.
5. Grinev-Grinevich S. V. Terminovedenie: ucheb. posobie dlya stud. vyssh. ucheb. zavedeniy. M.: Izdatel’skiy tsentr «Akademiya», 2008.
6. Zemskaya E. A. Sovremennyi russkiy yazyk. Slovoobrazovanie. M.: Prosveshchenie, 1973.
7. Lingvisticheskiy entsiklopedicheskiy slovar’ / pod red. V. N. Yartsevoy. M.: Nauchnoe izd-vo «Bol’shaya rossiyskaya entsiklopediya», 2002. 709 s.
Price: 50 рублей
To order