LoginRegistration
For instance: The Scientific Opinion
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

Humanities and Science University Journal № 44 (Philology and Archaeology, World History, Art History), 2019

Internal Meanings of the Language in Russian-Chinese Translation

Wang Yichan
Price: 50 руб.
 DOI:https://doi.org/10.25807/PBH.22225064.2019.44.15.23
The internal meaning of the language is one of the three basic 
parts of the symbolic meaning. Generally speaking, the order 
in which the symbolic meaning is conveyed in translation is: 
the signifi ed meaning — the signifi er meaning — the internal 
meaning of the language. But sometimes the internal meaning of 
the language can also be the key to convey the text. This paper 
attempts to explore the translation methods in Chinese from four 
aspects of the internal meaning of the language in Russian: pho-
netic similarity relation, morphological and structural similarity 
relation, semantic similarity relation, combinatorial similarity 
relation, and using the above-stated aspects in application to 
specifi c examples of the Russian-Chinese translation.
Keywords: the internal meaning of the language, phonetic similarity relation, morphological and structural similarity relation, semantic similarity relation, combinatorial similarity relation
REFERENCES
1. Barkhudarov L. S. Yazyk i perevod (Voprosy obshchey i chastnoy teorii perevoda). 
M.: Mezhdunar. otnosheniya, 1975. 240 s. 
2. Komissarov V. N. Teoriya perevoda (lingvisticheskie aspekty): uchebnik dlya in-
tov i fak. inostr. yaz. M.: Vyssh. shk., 1990. 253 s.
3. Lin’ Li. Ispol’zovanie russkogo kalambura i navyki perevoda na kitayskiy yazyk // 
Perevod Kitaya. 2004. № 4. S. 23–26.
4. Ozhegov S. I., Shvedova N. Yu. Tolkovyi slovar’ russkogo yazyka. 4-e izd., dop. 
M.: A TEMP, 2006. 944 s.
5. Retsker Ya. I. Teoriya perevoda i perevodcheskaya praktika. M.: R. Valent, 2010. 
240 s.
6. Sossyur F. de. Kurs obshchey lingvistiki. M.: Izd-vo Ural. un-ta, 1999. 432 s.
7. Timofeyev L. I., Turaev S. V. Slovar’ literaturovedcheskikh terminov. M.: Pros-
veshchenie, 1974. 509 s.
 
Price: 50 рублей
To order