LoginRegistration
For instance: Humanities and Science University Journal
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"Humanities and Science University Journal" № 31 (Philology and Archaeology, World History, Art History), 2017

“Always” and “As Always” in the Structure of I. A. Bunin’s Short Stories

Nurgyul Ozdemir
Price: 50 руб.
 The article offers a comparative context analysis of iterative markers with “always” used as an adverbial modifi er and “as always” parenthetically in I. Bunin’s short stories with due account of the typical meaning of narrative and text fragments. These markers
are referred to as elements of narrator’s mental space.
Keywords: iterative marker, syntactical position, narrator.
REFERENCES
1. Abramov N. Slovar’ russkikh sinonimov i skhodnykh po smyslu vyrazheniy:
Ok. 5000 sinonimicheskikh ryadov. Boleye 20 000 sinonimov. 8-e izd., stereotip. M.:
Russkie slovari, AST: Astrel’: Khranitel’, 2007. 667 s.
2. Babenko L. G. Filologicheskiy analiz teksta. Osnovy teorii, printsipy i aspekty
analiza. M.: Akademicheskiy proekt; Yekaterinburg: Delovaya kniga, 2004. 464 s.
3. Dal’ V. I. Tolkovyi slovar’ zhivogo velikorusskogo yazyka: sovremennoe
napisanie: v 4 t. T. 1: A–Z / V. I. Dal’. M.: AST: Astrel’: Tranzitkniga, 2006. S. XXVI.
1158 s.
4. Yefremova T. F. Tolkovyi slovar’ sluzhebnykh chastey rechi russkogo yazyka. M.:
Rus. yaz. 2001. 863 s.
5. Zolotova G. A. Rol’ remy v organizatsii i tipologii teksta // Sintaksis teksta:
sbornik. M.: Nauka, 1979. S. 113–133.
6. Natsional’nyi korpus russkogo yazyka (NKRYa). URL: http://www.ruscorpora.ru/
7. Ozhegov S. I. i Shvedova N. Yu. Tolkovyi slovar’ russkogo yazyka: 80 000 slov
i frazeologicheskikh vyrazheniy / RAN. In-t rus. yaz. im. V. V. Vinogradova. 4-e izd.,
dop. M.: OOO «INFOTEKh», 2010. 944 s.
8. Paducheva E. V. Semanticheskie issledovaniya: Semantika vremeni i vida v russkom
yazyke. Semantika narrativa. M., 1996. 464 s.
9. Rakhilina E. V., Reznikova T. I. Freymovyi podkhod k leksicheskoy tipologii //
Voprosy yazykoznaniya. 2013. № 2. S. 3–31.
10. Russkiy semanticheskiy slovar’. Tolkovyi slovar’, sistematizirovannyi po klassam
slov i znacheniy / RAN. In-t rus. yaz.; pod obshch. red. N. Yu. Shvedovoy. M.:
Azbukovnik, 1998. 800 s.
11. Slovar’ russkogo yazyka (MAS): v 4 t. / AN SSSR, In-t rus. yaz.; pod red.
A. P. Yevgen’yevoy. 2-e izd., ispr. i dop. T. 1. A–Y. M.: Russkiy yazyk, 1981. 698 s.
12. Slovar’ sovremennogo russkogo literaturnogo yazyka (BAS). M.; L.: Izd-vo AN
SSSR, 1948–1951. T. 2. 1393 s.
13. Tipologiya iterativnykh konstruktsiy / pod red. V. S. Khrakovskogo. L., 1989.
311 s.
14. Tolkovyi slovar’ russkogo yazyka: ok. 30 000 slov / pod. red. D. N. Ushakova.
M.: Astrel’: AST: Khranitel’, 2007. 910 s.
15. Khrakovskiy V. S. Teoriya yazykoznaniya. Rusistika. Arabistika. SPb., 1999.
447 s.
Price: 50 рублей
To order