LoginRegistration
For instance: The Scientific Opinion
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"The Scientific Opinion" №16 (Psycho-pedagogical and philosophy of science), 2016

AESTHETIC EXPERIENCE AND SUBLIME EXPERIENCE IN COMMUNICATION

V. V. Rybakov
Price: 50 руб.
 The article examines aesthetic experience and sublime experience as the modes
of transsemiotic experience in communication. A range of particular transsemiotic
contents of personal contact, revealed in the modes of aesthetic experience and sublime experience, such as acceptance, shimmer, oscillation, nonsense, horror, is considered. The possibility of inclusion of transsemiotic experience into the structure of hermeneutic experience is supported.
Key words: communication, transsemiotic experience, nonsense, aesthetic experience,
sublime experience.
References
1. Ankersmit F. R. Vozvyshennyi istoricheskiy opyt. M.: Izd-vo «Yevropa», 2007. 612 s.
2. Bart R. Izbrannye raboty: Semiotika. Poetika. M., 1994. 616 s.
3. Bart R. Nulevaya stepen’ pis’ma. M.: Akademicheskiy рroekt, 2008. 431 s.
4. Gadamer Kh.-G. Istina i metod: osnovy fiosofskoy germenevtiki. M.: Progress, 1988. 704 s.
5. Gumbrekht Kh. U. Proizvodstvo prisutstviya: chego ne mozhet peredat’ znachenie. M.: Novoe literaturnoe obozrenie, 2006. 184 s.
6. Lishaev S. A. Estetika Drugogo. SPb.: Izd-vo S.-Peterb. un-ta, 2008. 380 s.
7. Pankrat’yev O., Silaeva K. Otkrovenie drugogo // Nauchnoe mnenie. 2016. № 1–2. S. 74–78.
8. Khaydegger M. Bytie i vremya. SPb.: Nauka, 2006. 451 s.
9. Jay M. Songs of Experience: Modern American and European variations on a Universal Theme. Berkley and Los Angeles, California: University of California Press, 2005. 431 p.
Price: 50 рублей
To order