LoginRegistration
For instance: Humanities and Science University Journal
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"Humanities and Science University Journal" № 20 (Philology and Archaeology, World History, Art History), 2016

Semantic Aspect of Translating Language and Contextual Synonyms into English (Based on Material of Anna Akhmatova’s Poetry)

N. V. Prussakova
Price: 50 руб.
 The article focuses on issues related to the translation of contextual and language synonyms into English on material derived from Anna Akhmatova’s poetry. The author endeavors to suggest the functional de fi nition of such units. The article also analyses
methods used by translators and explores the underlying reasons for semantic inaccuracies and errors in translation. 
Keywords: language synonyms, contextual synonym, poetic text, context, analysis, translation.
REFERENCES
1. Arnol’d I. V. Semantika. Stilistika. Intertekstual’nost’ / nauch. red. P. E. Bukharkin.
2-e izd. M.: Knizhnyi dom «LIBROKOM», 2010. 448 s.
2. Akhmatova A. Maloe sobranie sochineniy. SPb.: AZBUKA, 2012. 620 s.
3. Vinogradov V. V. Izbrannye trudy. Leksikologiya i leksikogra fi ya. M.: Nauka,
1977. 319 s.
4. Kazakova T. A. Khudozhestvennyi perevod: v poiskakh istiny. SPb.: Filologicheskiy fakul’tet SPbGU; Izdatel’stvo SPbGU, 2006. 224 s.
5. Kormilov S. I. Poeticheskoe tvorchestvo Anny Akhmatovoy. 3-e izd. M.: Uchebnaya literatura, 2004. 128 s.
6. Papina A. F. Tekst: ego yedinitsy i global’nye kategorii. 2-e izd. M.: Editorial
URSS, 2010. 368 s.
7. Retsker Ya. I. Teoriya perevoda i perevodcheskaya praktika. Ocherki lingvisticheskoy teorii perevoda. 4-e izd. M.: «R. Valent», 2010. 244 s.
8. Stepanova V. V. Slovo v tekste. SPb.: Nauka, SAGA, 2006. 272 s.
9. Chernyak V. D. Sinonimiya v russkom yazyke. M.: «Akademiya», 2010. 128 s.
10. Akhmatova A. Forty-Five Poems including “Requiem” / Transl. by Kline S. A.
N. Y.-L.: W. W. Norton&Company, 2005. 29p.
11. Akhmatova A. Selected Poems / Trans. D. M. Thomas. London: Penguin Group
Ltd, 2006. 147 p.
12. Collins Thesaurus A–Z. Glasgow: HarperCollins Publishers, 2005. 613 p.
13. Oxford Advanced Learner’s Dictionary. OxfordUniversityPress, 2010. 1796 p.
Price: 50 рублей
To order