LoginRegistration
For instance: The List of VAK
About consortium subscription Contacts
(812) 923 41 97 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium
Your order
0
To the amount of:
0
руб.
Empty
View

Статьи

"The Scientific Opinion" №3 (Psycho-pedagogical and philosophy of science), 2016

DESIGNING OF A CREATIVE SITUATION THROUGH PROBLEM TRAINING AT ART LESSONS IN COMPREHENSIVE SCHOOL

N. V. Kamyshova
Price: 50 руб.
 The article deals with the creation of an artistic situation at art lessons, where a subject
teacher uses problem-based learning with a research element – a hypothesis, which
activates thinking among 8th–9th-form students of secondary schools. The author touches upon logical (conceptual) and figurative (visual) thinking to create or solve problem tasks, since it is possible to determine the stages of implementation in a training creative situation.
Key words: integrated subject “Art”, problem training, thinking, creative situation.
References
1. Kodzhaspirova G. M., Kodzhaspirov A. Yu. Pedagogicheskiy slovar’: dlya stud. vyssh. i sred. ped. ucheb. zavedeniy. M.: Izdatel’skiy tsentr «Akademiya», 2001. 176 s.
2. Lopatin V. V., Lopatina L. E. Malyi tolkovyi slovar’ russkogo yazyka: ok. 35 000 slov. M.: Rus. yaz., 1990. 704 s.
3. Morkovkin V. V., Morkovkina A. V. Yazyk, myshlenie i soznanie // Russkiy yazyk za rubezhom. 1994. № 1. S. 63–70.
4. Sergeyeva G. P. Muzyka. 5–7 klassy. Iskusstvo 8–9 klassy. Sbornik rabochikh programm. Predmetnaya liniya uchebnikov G. P. Sergeyevoy, E. D. Kritskoy: posobie dlya uchiteley obshcheobrazovat. organizatsiy / G. P. Sergeyeva, E. D. Kritskaya, I. E. Kashekova. 3-e izd. M.: Prosveshchenie, 2014. 104 s.
Price: 50 рублей
To order