LoginRegistration
For instance: The List of VAK
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"Humanities and Science University Journal" № 18 (Philology and Archaeology, World History, Art History), 2016

Lexical and Functional Characteristics of the Category of Scandal (on the material of plays by W. Shakespeare)

O. V. Ramantova
Price: 50 руб.
 The paper reviews the key lexical and functional characteristics of the category of scandal on the basis of dictionaries. The author analyses major lexical concepts of the category of gossip and describes its mechanism in a communicative situation. The author also argues that the researched category has a communicative nature.
Keywords: scandal, gossip, communicative situation, information, analysis of definition,
communication participants, Shakespeare.
REFERENCES
1. Apresyan Yu. D. Bol’shoy anglo-russkiy slovar’: v 3 t. M.: Russkiy yazyk, 1994.
2. Dem’yankov V. Z. Pragmaticheskie osnovy interpretatsii vyskazyvaniya //
Izvestiya AN SSSR OLYa. 1981. T. 40. Vyp. 4.
3. Dolinin K. A. Interpretatsiya teksta. M.: Gnozis, 1985. 288 s.
4. Dubin B. V., Tolstykh A. V. Slukhi kak sotsial’no-psikhologicheskiy fenomen //
Voprosy psikhologii. 1993. № 3.
5. Ol’shanskiy D. V. Psikhologiya mass. SPb.: Piter, 2002. 363 s.
6. Platonov K. K. Kratkiy slovar’ sistemy psikhologicheskikh ponyatiy. (2-e izd.,
pererab. i dop.). M.: Vysshaya shkola, 1984. 174 s.
7. Pocheptsov G. G. Teoriya i praktika kommunikatsii. M.: Tsentr, 1998. 348 s.
8. Psikhologiya. Slovar’ / pod red. A. V. Petrovskogo, M. G. Yaroshevskogo. M.:
Politizdat, 1990.
9. Syorl’ Dzh. R. Klassifikatsiya illokutivnykh aktov // Zarubezhnaya lingvistika. II.
M: Progress, 1999. S. 229–253.
10. Smelzer N. Sotsiologiya. M.: Feniks. 1994. 688 s.
11. Sotsial’naya psikhologiya. Kratkiy ocherk / pod red. G. P. Predvechnogo i
Yu. A. Sherkovina. M.: Politizdat, 1975. S. 55.
12. A new Shakespearean Dictionary (by Richard John Cunliffe). London, 1910.
13. Cambridge International Dictionary of English. Cambridge University Press,
1998.
14. Collins Cobuild Learner’s Dictionary. Harper Collins Publishers, 1996.
15. Collins Concise Thesaurus. Harper Collins Publishers, 2000.
16. Longman Dictionary of Contemporary English. (5th Edition) Pearson Education,
2009.
17. Macmillan English Dictionary for Advanced Learners. Oxford, 2003.
18. Shakespeare — Lexicon. A complete Dictionary of all the English Words,
Phrases and Constructions in the works of the Poet (by Alexander Schmidt, LL. D.).
3rd edition. Berlin, 1902.
19. Shakespeare William. Complete works. London, 1965.
20. The Oxford English Dictionary. Oxford at the Clarendon Press, 1933.
Price: 50 рублей
To order