LoginRegistration
For instance: The List of VAK
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"Humanities and Science University Journal" № 18 (Philology and Archaeology, World History, Art History), 2016

Correlation Contours of Prosody and Kinetically Isolated Gestures in the Discourse of Presentation of a New Product (based on the material of oral presentations by US entrepreneurs Steve Jobs, Bill Gates and Mark Zuckerberg)

N. V. Arnova
Price: 50 руб.
 The present paper explores the interaction and correlation contours of prosody and kinetically isolated gestures, and identifies their most effective combination in the discourse of promoting a new product. The author considers match and/or mismatch of the peak of gesture and the nuclear tone in a syntagm, coincidence of gesture directions and the direction of the nuclear tone, as well as a correlation between
the gesture and the key word in a syntagm.
Keywords: prosody, nonverbal communication, discourse, argument.
REFERENCES
1. Kovalyova E. I. K voprosu o pragmatike i semantike yazykovykh sredstv v
publichnoy rechi // Semantika yazykovykh yedinits: Doklady VI mezhdunarodnoy
konferentsii. T. 2. 1998. S. 278–280.
2. Konetskaya V. P. Sotsiologiya kommunikatsii: uchebnik. M.: Mezhdunar. Universitet biznesa i upravleniya «Brat’ya Karich», 1997. 302 s.
3. Levina T. V., Arnova N. V. Vzaimodeystvie prosodicheskikh i neverbal’nykh
sredstv v amerikanskom diskurse prezentatsii novogo produkta // Vestnik Pyatigorskogo
gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta. № 2. Pyatigorsk, 2014. S. 88–92.
4. Postnikova L. V. Prosodiya politicheskogo diskursa v britanskoy i amerikanskoy
lingvokul’turakh. M.: Knizhnyi dom «LIBROKOM», 2011. 200 s.
5. Sukhova N. V. Vzaimodeystvie prosodii i neverbal’nykh sredstv v monologicheskoy rechi (na materiale angliyskikh dokumental’nykh fil’mov): dis. … kand. filol.
nauk. M.: MGLU, 2004. 166 s.
6. Tsibulya N. B. Kognitivnyi aspekt neverbal’nogo povedeniya i prosodii // Fonetiko-fonologicheskie aspekty diskursa. M.: FGBOU VPO MGLU, 2013. S. 183–192.
7. Crystal D. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. Cambridge
University Press, 1995. 489 p.
8. Ekman P., Friesen W. V. The repertoire of nonverbal behavior // Nonverbal
Communication, Interaction, and Gesture: Selections from Semiotica, Approaches to
Semiotics 41. The Hague, Paris, New York: Mouton Publishers, 1981. P. 54–103.
Price: 50 рублей
To order