LoginRegistration
For instance: Humanities and Science University Journal
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"The Scientific Opinion" № 8 (Art history, philology and philosophy of science), 2015

WORD-FORMATION MECHANISMS IN SUBSTANDARD ENGLISH (the case of substandard lexical derivatives verbalising the “Animal” and “Bird” macroconcepts)

V. А. Brukvina
Price: 50 руб.
 The paper deals with word-formation mechanisms in substandard English based on the lexemes representing the “Animal” and “Bird” macroconcepts. Lexical representations of the above mentioned macroconcepts are substandard zoo-lexemes of the American or common slang. Various word-formation models in slang are described. The mechanism of the semantic derivation is highlighted — when the standard meaning of a zoo-lexeme is transformed into substandard meaning. The results of the paper can be used for a study of slang in general and can be interesting for various studies in the linguistic-cognitive paradigm.
K e y w o r d s: macroconcept, animal, bird, zoo-lexeme, slang, word-formation, semantic derivation.
References
1. Al’metova N. M. Kognitivnyi analiz napravleniya motivatsii pri konversii (diakhronicheskiy aspekt): avtoref. dis. … kand. fi lol. nauk. SPb.: RGPU im. A. I. Gertsena, 2011.18 s.
2. Aminova L. V. Strukturno-semanticheskie osobennosti molodezhnogo slenga v angliyskom i frantsuzskom yazykakh: avtoref. dis. … kand. fi lol. nauk. Ufa: Bashkirskiy gosudarstvennyi universitet, 2004. 18 s.
3. Arnol’d I. V. Leksikologiya sovremennogo angliyskogo yazyka: ucheb. dlya in-tov i fak. inostr. yaz. (na angl. yaz.) M.: Vysshaya Shkola, 1986. 295 s.
4. Belyaeva T. M., Khomyakov V. A. Nestandartnaya leksika angliyskogo yazyka. M.: Librokom, 2010. 138 s.
5. Zabotkina V. I. Novaya leksika sovremennogo angliyskogo yazyka (pragmaticheskiy aspekt). M.: Vysshaya shkola, 1989. 126 s.
6. Zenina L. A. Slovoobrazovatel’nye modeli v sotsial’nykh dialektakh (na primere angliyskogo slenga): avtoref. dis. … kand. fi lol. nauk. M.: Voennyi universitet MO RF, 2005. 16 s.
7. Ivanova E. V. Sopostavitel’nyi analiz modeley slovoslozheniya v standartnoy i nestandartnoy leksike sovremennogo angliyskogo yazyka: avtoref. dis. … kand. fi lol. nauk. L.: LGU im. A. A. Zhdanova, 1983. 16 s.
8. Ivanova E. V. Leksikologiya i frazeologiya sovremennogo angliyskogo yazyka = Lexicology and Phraseology of Modern English: ucheb. posobie dlya stud. uchrezhdeniy vyssh. prof. obrazovaniya. SPb.: Filologicheskiy fakul’tet SPbGU; M.: Izdatel’skiy tsentr «Akademiya», 2011. 352 s.
9. Meshkov O. D. Slovoobrazovanie sovremennogo angliyskogo yazyka. M.: Nauka, 1976. 246 s.
10. Meshkov O. D. Semanticheskie aspekty slovoslozheniya angliyskogo yazyka. M.: Nauka, 1986. 209 s.
11. Meshkov O. D. Problemy kompozitnoy semantiki (na materiale substantivnogo slovoslozheniya angliyskogo yazyka): avtoref. dis. … d-ra fi lol. nauk. M.: AN SSSR, 1988. 29 s.
12. Sityanina N. V. Strukturno-semanticheskoe issledovanie naimenovaniy ob’yektov i yavleniy prirody v sovremennom angliyskom yazyke: avtoref. dis. … kand. fi lol. nauk. SPb.: SPbGU, 2004. 22 s.
13. Smirnitskiy A. I. Leksikologiya angliyskogo yazyka. M.: Izd-vo Literatury na inostrannykh yazykakh, 1956. 260 s.
14. Khomyakov V. A.  Strukturno-semanticheskie i sotsial’no-stilisticheskie osobennosti angliyskogo ekspressivnogo prostorechiya. Vologda: Vologodskiy gosudarstvennyi pedagogicheskiy universitet, 1974. 104 s.
15. Khomyakov V. A. Strukturnye, semanticheskie, sotsial’no-stilisticheskie osobennosti angliyskogo prostorechiya: avtoref. dis. … d-ra fi lol. nauk. L.: LGPI im. A. I. Gertsena, 1975. 40 s.
16. Dalzell Tom. The Routledge Dictionary of Modern American Slang and Unconventional English. New York: Routledge, 2009. 1120 p.
17. Eble Connie. Slang and Sociability: In-Group Language Among College Students. Oxford, N.Y.: The University of North Carolina Press, 1996. 240 p.
18. Green Jonathon. Dictionary of Jargon. Oxford: Routledge, 2014. 634 p.
19. Green Jonathon. Green’s Dictionary of Slang. Oxford: Oxford University Press, 2012. Vol. 1–3.
20. Mattiello Elise. An Introduction to English Slang: A Description of its Morphology, Semantics and Sociology. Oxford, N.Y. : Polimetrica, 2008. 324 p.
Price: 50 рублей
To order