LoginRegistration
For instance: The Scientific Opinion
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"The Scientific Opinion" № 5 (Art history, philology and philosophy of science), 2015

syntactic ways of causative expression in the bashkir language

Z. I. Salyakhova
Price: 50 руб.
 The article is devoted to the issue of the verb voice in the Bashkir language, wich is insufficiently stadied and remains controversial, without a definite solution. The author examines the types and creation methods of causative structures, as well as syntactic functions of the causative forms, two-member sentences with causative semantics in the Bashkir language.
Key words: causative, voice form, subject, object, semantics, structure, syntactic funktions.
References
1. Salyakhova Z. I. Formy kauzativa v bashkirskom yazyke // Mir nauki, kul’tury, obrazovaniya: mezhdunarodnyi nauchnyi zhurnal. 2011. № 5 (30). S. 319–322.
2. Salyakhova Z. I. Traktovka ponuditel’nogo zaloga v tyurkologii // Nauchnoe mnenie (Filosofskie i fi lologicheskie nauki, iskusstvovedenie). SPb., 2014. № 10. S. 9–15.
3. Yuldashev A. A. Slovoobrazovanie i modifi katsiya glagola s pomoshch’yu form zaloga // Issledovaniya po grammatike sovremennogo bashkirskogo yazyka / BFAN SSSR IIYaL; pod red. A. A. Yuldasheva, Z. G. Uraksina. Ufa, 1979. S. 24–41.
Price: 50 рублей
To order