LoginRegistration
For instance: The List of VAK
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"The Scientific Opinion" № 4 (Psycho-pedagogical and Juridical sciences), 2015

PERSONNEL POLICY DEVELOPMENT IN ORGANISATIONS: SYSTEMATIC APPROACH

N. M. Glukhenkaya
Price: 50 руб.
 The development of an organisation’s personnel policy should be based on the systematic approach. The systematic approach relies on the principles of management systems research. The principles of formation and research of personnel policy are presented in the table.
Key words: personnel policy, principle, systematic approach.
 
References
1. Glukhen’kaya N. M. Issledovanie sistem upravleniya personalom organizatsii: monografi ya. Praga: Vědecko vydavatelskй centrum «Sociosfйra-CZ», 2014. 96 s.
2. Glukhen’kaya N. M., Dubrovskaya E. A. Podkhody i metody dlya issledovaniya sistem upravleniya personalom // Nauchnoe mnenie. 2013. № 2. S. 104–108.
3. Upravlenie personalom v Rossii: teoriya, otechestvennaya i zarubezhnaya praktika: monografi ya / pod red. A. Ya. Kibanova. M.: INFRA-M, 2014. 283 s.
 
Price: 50 рублей
To order