LoginRegistration
For instance: The Scientific Opinion
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"The Scientific Opinion" № 4 (Art history, philology and philosophy of science), 2015

THE AUTHOR AND INTERPRETATION OF A HISTORICAL CHARACTER IN THE LITERATURE ABOUT THE NUREMBERG TRIALS

A. V. Ignashov
Price: 50 руб.
 The  studies  devoted  to  the  problem  of  the  author  and  interpretation  of  a  historical character, documentary sources and typology of narration forms in foreign and Russian literary works (based on texts about the Nuremberg trials) need to be complemented and systematised.
Key words: Nuremberg trials, document, text, interpretation, author.
 
References 
1. Blank A. S. Nyurnbergskiy protsess i reaktsionnaya zapadnogermanskaya istoriograƣya // Novaya i noveyshaya istoriya. 1971. № 5. 
2. Gorshkov Yu. E. Otnoshenie k voyne germanskogo fashizma // Nauka i sovremennost’ — 2011: sbornik materialov XIII Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii: v 3 ch. / pod obshch. red.  S. S. Chernova. Novosibirsk: Izd-vo NGTU, 2011. Ch. 1.
3. Koshlyak A. V. Kategorii khudozhestvennogo teksta // Stilistika teksta: yazykovye sredstva ekspressivnosti teksta. Ufa, 1989. S. 47–54.
4. Lukov Vl. A. Istoriya literatury. Zarubezhnaya literatura ot istokov do nashikh dney: ucheb. posobie dlya studentov vysshikh uchebnykh zavedeniy. 4-e izd., ispr. M.: Izdat. tsentr «Akademiya», 2008. S. 430.
5. Tyupa V. I. Ocherk sovremennoy narratologii // Kritika i semiotika. Vyp. 5. 2002. S. 5–31.
6. Bellinger J. Himmlers Tod — Freitod oder Mord? Die letzten Tage des Reichsfuhrers-SS, Arndt Verlag, 2005. 
7. Brown L. A Report on Germany. New York, 1947.
8. Doenitz K. Memoirs. Ten Years and 20 Days. Cleveland, 1959.
9. Fritzsche H. The Sword in the Scales. London, 1953.
10. Halder F. Hitler als Feldherr. Miinchen, 1949. 
11. Hess R. England — Nurnberg — Spandau. Ein Schicksal in Briefen. Leoni, 1952.
12. Masur N. En jude talar med Himmler. Albert Bonniers forlag. Stockholm, 1945.
13. Papen F. von. Memoirs. London, 1952.
14. Rassinier P. Le Mensonge d’Ulysse, La Vielle Taupe. Paris, 1979. 
15. Soviet Government Statements on Nazi Atrocities. Hutchinson & Co., London; New York, 1946. 
16. Speer A. Erinnerungen. Berlin, 1969; Halder F. Hitler als Feldherr. Miinchen, 1949.
Price: 50 рублей
To order