LoginRegistration
For instance: Humanities and Science University Journal
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"The Scientific Opinion" № 1 (Art history, philology and philosophy of science), 2015

COMPOSITIONAL METHODS IN MODERN BASHKIR POETRY

А. F. Utyaev
Price: 50 руб.
 Based on the study of the rich factual material, the article deals with the diversity of
forms and means of expression of the contemporary spiritual world. The author considers the forms of a persona, variety of artistic means of expression of a person’s inner state, and gives a classifi cation of compositional techniques in modern Bashkir poetry.
Key words: Bashkir poetry, persona, composition, monologue, dialogue, reader.
References
1. Arutyunova N. D. Faktor adresata // Izvestiya AN SSSR. Ser. Literatury i yazyka. 1981. T. 40. № 4.
S. 353–362.
2. Akhmed’yanov K. A. Teoriya bashkirskoy literatury. 3-e izd., ispr. Ufa: Kitap, 2003. 392 s.
3. Vvedenie v literaturovedenie / L. V. Chernets, V. E. Khalizev, A. Ya. Esalnek [i dr.]; pod red. L. V. Chernets.
M.: Vysshaya shkola, 2004. 680 s.
4. Galin S. A. Pesennaya poeziya bashkirskogo naroda. Nekotorye voprosy pesennogo zhanra. Ufa: Bashkirskoe
knizhnoe izdatel’stvo, 1979. 256 s.
5. Kireyeva L. R. Strukturnye osobennosti sovremennoy bashkirskoy poemy: avtoref. dis. … kand. fi lol.
nauk. Ufa: BGU, 2004. 24 s.
6. Khalizev V. E. Teoriya literatury: uchebnik. 3-e izd., ispr. i dop. M.: Vysshaya shkola, 2002. 437 s.
7. Epshteyn M. N. «Priroda, mir, taynik vselennoy…»: sistema peyzazhnykh obrazov v russkoy poezii.
M.: Vyssh. shk., 1990. 303 s.
Price: 50 рублей
To order