LoginRegistration
For instance: Humanities and Science University Journal
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"The Scientific Opinion" № 1 (Art history, philology and philosophy of science), 2015

LINGUISTIC TERMS-PHRASES IN THE INGUSH LANGUAGE

Z. Kh. Kievа
Price: 50 руб.
 The article investigates the linguistic terms-phrases in the Ingush language. It discusses the lexical-semantic and grammatical relationships between the components of the Ingush linguistic terms-phrases. The author studies the word-formation structure of the components of the linguistic phrases and describes their schemes and models.
Key words: linguistic terminology, terminological phrase, multi-term, Ingush
language.
References
1. Akhmanova O. S. Ocherki po obshchey i russkoy leksikologii. M.: Librokom, 2009. 296 s.
2. Golovin B. N., Kobrin R. Yu. Lingvisticheskie osnovy ucheniya o terminakh. M.: Vysshaya shkola,
1987. 104 s.
3. Grinev-Grinevich S. V. Terminovedenie: ucheb. posobie dlya stud. vyssh. ucheb. zavedeniy. M.:
Izdatel’skiy tsentr «Akademiya», 2008. 303 s.
4. Danilenko V. P. Leksiko-semanticheskie i grammaticheskie osobennosti slov-terminov // Issledovaniya
po russkoy terminologii. M.: Nauka, 1971. S. 8–79.
5. Drozdova T. V. Tipy i osobennosti mnogokomponentnykh terminov v sovremennom angliyskom yazyke:
na materiale proizvodstva iskusstvennogo kholoda: avtoref dis. … kand. fi lol. nauk. M., 1989. 24 s.
6. Yegorshina N. V. Neskol’koslovnye terminy v voennom pod’yazyke: avtoref. dis. … kand. fi lol. nauk.
M., 1995.
7. Leychik V. M. Terminovedenie: predmet, metody, struktura. M.: KomKniga, 2006. 256 s.
Price: 50 рублей
To order