LoginRegistration
For instance: The Scientific Opinion
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"Humanities and Science University Journal" №9 (Art history, philology and historical sciences), 2014.

Types of Thematic Progression and Use of Anaphorics in English, Spanish and Russian

O. L. Moukovsky
Price: 50 руб.
 Author explores the correlation between the main types of thematic progression in the narrative and choice of certain anaphorics in Russian, English and Spanish, as well as
referential con fl ict and ways to resolve it in the languages in question
Keywords: Thematic progression, anaphora, referential conflict.

REFERENCES
1. Kibrik A. A. Mekhanizmy ustraneniya referentsial'nogo konfl ikta // Modelirovanie
yazykovoy deyatel'nosti v intellektual'nykh sistemakh. M., 1987.
2. Moskal’skaya O. I. Grammatika teksta. M., 1981.
3. Nikolaeva T. M.  Lingvistika teksta. Sovremennoe sostoyanie i perspektivy //
Novoe v zarubezhnoy lingvistike. Vyp. VIII. M., 1978.
4. Paducheva E. V. Vyskazyvanie i ego sootnesennost’ s deystvitel’nost’yu. M., 2001.
5. Filippov K. A. Lingvistika teksta. SPb., 2003.
6. Yuganov V. I. Tekst i ego kommunikativnaya struktura. Kalinin. 1983.
7. Daneљ F. Zur linguistischen Analyse der Textstruktur // Textlinguistik. Darmstadt.
1978.
8. Kortmann B. Free Adjuncts and Absolutes in English. Problems of control and
interpretation. London and New York. 1991.
SOURCES
Dostoevskiy F. M. Prestuplenie i nakazanie. Khudozhestvennaya literatura. M., 1983.
Fyodor Dostoyevsky. Crime and Punishment. Penguin Popular Classics. London. 1997.
Fiуdor Dostoyevski. Crimen y castigo. Madrid. 2001.
Tolstoy L. N. Detstvo. Otrochestvo. Yunost’. Sobr. soch. v 14 t. T. 1. M., 1951.
Tolstoi L. Childhood. Boyhood. Youth. M., 1970.
Tolstoi L. Infancia. Adolescencia. Juventud. M., 1972.
Price: 50 рублей
To order