LoginRegistration
For instance: The Scientific Opinion
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"The Scientific Opinion" № 10 (Historical, sociological and economic sciences), 2014

Transformat ions of sociocult ural identity in Russia and Spa in

A. A. Koroleva
Price: 50 руб.
 The main topic of the article is the influence of the cosmopolitan, national and local
values on the sociocultural identity in Russia and Spain. The article considers the conflict of two polar trends: unification of cultures and the increasing role of local identity.
Key words: identity, multiculturalism, separatism, nationalism.
References
1. Arkhimandrit Avgustin (Nikitin). Islam v Yevrope. SPb.: TsSO, 2009. 656 s.
2. Kogat’ko D. G., Tkhakakhov V. Kh. Rossiyskaya identichnost’: kul’turno-tsivilizatsionnaya spetsifika
i protsessy transformatsii. SPb.: Aletey’ya, 2010. 136 s.
3. Miller A. I. Imperiya Romanovykh i natsionalizm. Esse po metodologii istoricheskogo issledovaniya.
M.: Novoe lit. Obozrenie, 2006. 240 s.
4. Ortega-i-Gasset Kh. Degumanizatsiya iskusstva. Beskhrebetnaya Ispaniya. M.: AST: AST MOSKVA,
2008. 189 s.
5. Tishkov V. A. O glavnykh aktorakh tsivilizatsionnogo dialoga. Kul’turnoe i yazykovoe raznoobrazie
sovremennykh natsiy // Polis. 2012. № 5. S. 77–85.
6. Chuzhoy i kul’turnaya bezopasnost’ / A. P. Romanova, E. V. Khlyshcheva, S. N. Yakushenkov,
M. S. Topchiev. M.: ROSSPEN, 2013. 215 s.
7. La transición a la sociedad red / M. Castells, I. Tubella, T. Sancho, M. Roca. Barcelona: Ariel, S.A.,
2007. 248 pp.
8. Noya J. Los españoles ante un mundo en cambio: Visiones del exterior(2). Madrid: Tecnos, 2013. 471 pp.
Price: 50 рублей
To order