LoginRegistration
For instance: The List of VAK
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"The Scientific Opinion" № 10 (Psycho-pedagogical and Juridical sciences), 2014

Analysis of ma nagement of teaching Chinese as a foreign language in terms of sociocultural competence

Shen Yi, Wang Deqing
Price: 50 руб.
 Various ideas relating to sociocultural competence are considered in the paper. The authors propose their definition of its grounds and give recommendations on management of teaching Chinese as a foreign language.
Key words: sociocultural competence, management of teaching Chinese as a foreign
language.
References
1. Volkova E. V. Aktualizatsiya ponyatiya sotsiokul’turnoy kompetentsii v sovremennoy nauke i
obrazovatel’noy praktike v kontekste globalizatsii obrazovaniya // Teoriya i praktika obshchestvennogo
razvitiya. 2014. № 4. S. 131–134.
2. Gosudarstvennye obrazovatel’nye standarty srednego (polnogo) i vysshego professional’nogo
obrazovaniya / Rossiyskoe obrazovanie: federal’nyi portal. URL: http://www.edu.ru
3. Lu Jianming. Obuchenie grammatike v prepodavanii inostrannykh yazykov // Prepodavanie i
issledovanie yazyka. 2000. № 3. S. 1–8.
4. Hu Miniang. Nekotorye voprosy v obuchenii leksiki vneshnego kitayskogo yazyka // Prikladnaya
lingvistika. 1997. № 1. S. 19–25.
5. Zhang Jingjing. Issledovanie sotsiokul’turnoy kompetentsii rabotayushchikh studentov v Kitae. Dissertatsiya:
universitet nauki i tekhnologii Khuachzhuna. 2007. S. 63.
6. Celce-Murcia M. Dörnyei Z. Thurrell S. A pedagogical framework for communicative competence //
A Pedagogically motivated model with content specifications. Issues in Applied Linguistics. 1995. Vol. 6.
No. 2. Р. 5–35.
7. Chen G. M., Starosta W. J. Foundations of Intercultural Communication. Pearson Education Canada.
1997. Р. 112.
8. Nader Assadi Aidinlou, Davoud Ansari Kejal. Socio-cultural Factors and Teaching a Foreign Language
// International J. Soc. Sci. & Education. 2012. Vol. 2 Issue 2. Р. 139–143.
Price: 50 рублей
To order