LoginRegistration
For instance: The List of VAK
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"The Scientific Opinion" № 11 (Art history, philology and philosophy of science), 2014

MEANINGS OF UNOBVIOUSNESS (EVIDENTIALITY) MARKERS IN THE TUNDRA YUKAGHIR LANGUAGE

M. P. Lukina
Price: 50 руб.
 The article presents the results of the study on the meanings of evidentiality markers
(suffi xes of unobviousness) in the Tundra Yukaghir language. The author considers the concept of evidentiality as a semantic category, distinguishes types of evidentiality and means of their expression in the Tundra Yukaghir language.
Key words: unobviousness, evidentiality, sources of information, Yukaghir language.
References
1. Iokhel’son V. I. Odul’skiy (yukagirskiy) yazyk // Yazyki i pis’mennost’ narodov Severa. Ch. III. Yazyki
i pis’mennost’ paleoaziatskikh narodov. M.-L., 1934.
2. Kozintseva N. A. Kategoriya evidentsial’nosti (problemy tipologicheskogo analiza) // Vopr.
yazykoznaniya. 1994. № 3. S. 92–104.
3. Kreynovich E. A. Yukagirskiy yazyk. M.-L.: Izd-vo Akademii nauk SSSR, 1958.
4. Kreynovich E. A. Issledovaniya i materialy po yukagirskomu yazyku. L.: Nauka, 1982.
5. Kurilov G. N. Yukagirsko-russkiy slovar’. Novosibirsk, 2001.
6. Evidentsial’nost’ v yazykakh Yevropy i Azii. SPb.: Izd-vo «Nauka», 2007.
7. Boas, Franz Handbook of American Indian languages. Washington: G.P.O, 1911. P. 43.
Price: 50 рублей
To order