LoginRegistration
For instance: The Scientific Opinion
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"The Scientific Opinion" № 11 (Art history, philology and philosophy of science), 2014

LINGUISTIC REPRESENTATION OF AGONALITY IN MODERN GERMAN POLITICAL DISCOURSE

M. G. Tcutcieva
Price: 50 руб.
 The article is devoted to the analysis of language representation of agonality as one
of the main parameters of modern German political discourse, which affects speech
strategies and tactics of a politician as the main subject of political discourse. Agonality
as a struggle for power determines the presence of verbal aggression in politics, which is updated in modern German political discourse mainly through modelling the opposition “friend or foe” and the strategy of discrediting a political opponent, which is implemented by tactics of accusations, insult and threat.
Key word: political discourse, agonality, confl ict communication, verbal aggression,
strategy of discrediting, accusation tactic.
References
1. Belous N. A. Strukturno-semanticheskie aspekty konfl iktnogo diskursa v kommunikativnom prostranstve.
M.; Ul’yanovsk: IYa RAN, UlGU, 2007. 246 s.
2. Verzun A. B. Gendernaya agonal’nost’ politicheskogo diskursa: avtoref. dis. na soisk. uchen. step. k.
fi lol. n. Volgograd, 2005. 23 s.
3. Vorontsova T. A. Rechevaya agressiya: kommunikativno-diskursivnyi podkhod: avtoref. dis. … d-ra
fi lol. n. Chelyabinsk: [B. i.], 2006. 43 s.
4. Karyakin A. V. Rechevaya agressiya kak sledstvie agonal’nosti politicheskogo diskursa // Sovremennaya
politicheskaya kommunikatsiya: Materialy Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii. Yekaterinburg,
21–24 sentyabrya 2009 / Ural. gos. ped. un-t; gl. red. Chudinov A. P. Yekaterinburg, 2009. S. 95–97.
5. Mikhaleva O. L. Politicheskiy diskurs kak sfera realizatsii manipulyativnogo vozdeystviya: avtoref.
dis. na sois. uchen. step. k. fi lol. n. Kemerovo, 2004. 21 s.
6. Shamne N. L., Karyakin A. V. Rechevaya agressiya kak narushenie ekologichnosti politicheskogo diskursa
// Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 2: Yazykoznanie. Vypusk № 1–13.
T. 2. 2011.
7. Sheygal E. I. Semiotika politicheskogo diskursa. M.: Gnozis, 2004. 324 s.
8. Shcherbinina Yu. V. Verbal’naya agressiya. M.: Izd-vo LKI, 2008. 360 s.
9. Plenarprotokolle: otchety s zasedaniy / Ofi tsial’nyi sayt Parlamenta Federativnoy Respubliki Germanii.
URL: http://www.bundestag.de/protokolle
Price: 50 рублей
To order