LoginRegistration
For instance: The Scientific Opinion
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

Humanities and Science University Journal № 48 (Philology and Archaeology, World History, Art History), 2019

Application of the Frontier Conception to the Analysis of the Activity of the Far Eastern Governorship

V. P. Kazantsev
Price: 50 руб.
 DOI:https://doi.org/10.25807/PBH.22225064.2019.48.273.280
The history of the Far Eastern Governorship as a scientifi c problem can be 
researched within the framework of various conceptions. We want to consider 
this scientifi c problem through the prism of the “frontier” conception, and 
also to supplement it with a system of conceptions related to the specifi cs of 
functioning of empires and the neo-colonialism conception. The application 
of the “frontier” conception to the analysis of the events of Russian domestic 
and foreign policy in the Far East allows us to tie together all the events, as 
well as draw a number of conclusions. The constant expansion of the territory 
of the Russian Empire involved various methods of this policy. The creation 
of the Far EasternGovernorship was the last attempt to apply the methods of 
direct (military) inclusion of new territories into the empire, and the search 
for an optimal variant of these relations. The inconsistency between these 
methods and the new geopolitical situation in the world, the need to move 
to the neo-colonial methods of infl uence in the region unite the internal and 
external aspects of the Far Eastern policy of Nicholas II. The failure of the 
Far Eastern policy based on the old methods explains the loss of interest in 
the project of the Far Eastern Governorship after the Russo-Japanese War.
Keywords: Far Eastern Governorship, frontier, civilian government, Russian Manchuria, Kwantung Territory.
REFERENCES
1. Barret T. M. Linii neopredelennosti: Severokavkazskiy «frontir» Rossii // Ameri-
kanskaya rusistika: Vekhi istoriografi i poslednikh let. Imperatorskiy period: Antologiya / 
sost. M. Devid-Foks. Samara, 2000. S. 163–169.
2. Vonlyarlyarskiy V. M. Moi vospominaniya. 1852–1939. Berlin: Russkoe 
natsional’noe izdatel’stvo, 1939. 253 s.
3. Vsepoddanneyshiy otchet Priamurskogo general-gubernatora S. M. Dukhovskogo 
(1896–1897 gg.). SPb.: Tipografi ya Yu. N. Erlikh, 1898. 95 s.
4. Gurko V. I. Cherty i siluety proshlogo: Pravitel’stvo i obshchestvennost’ v tsarst-
vovanie Nikolaya II v izobrazhenii sovremennika. M.: Novoe literaturnoe obozrenie, 
2000. 810 s.
5. Dnevnik A. N. Kuropatkina. B. m., 1923. 140 s.
6. Institut general-gubernatorstva i namestnichestva v Rossiyskoy imperii: v 2 t. 
SPb.: Izd-vo S.-Peterb. un-ta, 2001. T. 1. 456 s.
7. Kazantsev V. P. Russko-yaponskaya voyna 1904–1905 godov. Problemy uprav-
leniya Dal’nim Vostokom v nachale XX veka // Novaya i noveyshaya istoriya. 2013. 
№ 1. S. 199–204.
8. Kazantsev V. P., Salogub Ya. L. Zanyatie Port-Artura i pervye meropriyatiya ros-
siyskoy vlasti na Kvantunskom poluostrove 1898–1899 // Izvestiya Rossiyskogo gosu-
darstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. A. I. Gertsena. 2011. № 132. S. 39–49.
9. Kuropatkin A. N. Dnevnik A. N. Kuropatkina // Krasnyi arkhiv. 1924. № 5. S. 
82–101.
10. Miller A. I. Imperiya Romanovykh i natsionalizm: esse po metodologii 
istoricheskogo issledovaniya. M.: Novoe literaturnoe obozrenie, 2006. 248 s.
11. Nilus E. Kh. Istoricheskiy obzor KVZhD 1896–1923 gg.: v 2 t. Kharbin: Tipo-
grafi ya Pravd, o-va Kit. Vost. zh. d., 1923. T. 1. 690 s.
12. Remnev A. V. Rossiya Dal’nego Vostoka. Imperskaya geografi ya vlasti XIX — 
nachala XX vekov. Omsk: Izd-vo OmGU, 2004. 552 s.
13. Romanov B. A. Ocherki diplomaticheskoy istorii russko-yaponskoy voyny. M–L.: 
Izd-vo Akad. nauk SSSR, 1955. 695 s.
14. Rossiyskiy gosudarstvennyi arkhiv Voenno-Morskogo fl ota (RGA VMF). F. 32. 
Op. 1. D. 179.
15. RGA VMF. F. 32. Op. 1. D. 6.
16. RGA VMF. F. 417. Op. 1. D. 2865. 
17. Rossiyskiy gosudarstvennyi voenno-istoricheskiy arkhiv (RGVIA). F. 400. 
Op. 1. D. 3060.
18. Rossiyskiy gosudarstvennyi istoricheskiy arkhiv (RGIA). F. 560. Op. 28. 
D. 1005. 
19. Rossiyskiy gosudarstvennyi istoricheskiy arkhiv Dal’nego Vostoka (RGIA DV). 
F. 702. Op. 1. D. 426. 
20. Savich G. G. Zakony ob upravlenii oblastey Dal’nego Vostoka. SPb.: Tipografi ya 
I. N. Skorokhodova, 1904. 221s.
21. Sibir’ v sostave Rossiyskoy imperii / pod red. L. M. Damesheka, A. V. Remneva. 
M.: Novoe literaturnoe obozrenie, 2007. 368 s.
22. Subotich D. I. Zadachi Rossii na Dal’nem Vostoke. Revel’: Revel’skie izvestiya, 
1908. 59 s.
23. Davis S. The Russian Far East: the last frontier? London; NY: Routledge, 2003. 
176 p.
24. Paine S. C. M. Imperial Rivals: China, Russia and Their Disputed Frontier, 
1858–1924. Armonk, NY.: Routledge, 1996. 442 p.
25. Russian colonial expansion to 1917 / Ed. by M. Rywkin. London; NY: Mansell 
Publishing Limited, 1988. 274 p.
26. Voskressenski A. D. The diffi cult border: current Russian and Chinese concepts 
of Sino-Russian relations and frontier problems. Commack, NY: Nova science, 1995. 
120 p.
27. Wieczynski J. L. The Russian frontier: the impact of borderlands upon the course 
of early Russian history. Charlottesville: University Press of Virginia, 1976. 108 p.
28. Wood A. Russia’s frozen frontier: a history of Siberia and the Russian Far East 
1581–1991. London; NY: Bloomsbury Academic, 2011. 272 p.
Price: 50 рублей
To order