LoginRegistration
For instance: The Scientific Opinion
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

Humanities and Science University Journal № 48 (Philology and Archaeology, World History, Art History), 2019

Study of the National Character in the Contemporary Chinese Painting

Yang Guanu
Price: 50 руб.
 DOI:https://doi.org/10.25807/PBH.22225064.2019.48.236.242
There is national “global” art and meta-national “global” art. “Globality” and “nationality” of art are interlinked; both represent the unity of artistic creation and aesthetic perception. Creation of the new, following the time rhythm, is the pathway of art from “nationality” to 
“globality”. It is essential to have innovative thinking to comprehend it, to adopt the concept “the global is the national” in art.
Keywords: art, globality, nationality, analysis
REFERENCES
1. [Britaniya] M • Sallivan / per. Chen’ Zhulin. M.: Svyaz’ mezhdu vostochnym i 
zapadnym izobrazitel’nym iskusstvom. Nankin: Izdatel’stvo izobrazitel’nykh iskusstv 
Tszyansu, 1998. S. 145–146.
2. Gegel’ F. Estetika. M.: Estetika. Vyp. 1. Izdatel’stvo Chuntsin, Pen Penchen 
(sbornik). 2016. 
3. Tsykhay (entsiklopedicheskiy slovar’). Shankhay: Izdatel’stvo Shankhayskogo 
slovarya, 1979.
4. [Yaponiya] Masataro Mieake. M.: Vostochnoe i zapadnoe sovremennoe iskusstvo. 
Si An: Shansi narodnoe khudozhestvennoe izdatel’stvo, 1990. S. 96–97.
 
Price: 50 рублей
To order