LoginRegistration
For instance: The Scientific Opinion
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

Humanities and Science University Journal № 44 (Philology and Archaeology, World History, Art History), 2019

F. Busoni. “Arlecchino Oder Die Fenster” Opera

Zheng Suizin
Price: 50 руб.
 DOI:https://doi.org/10.25807/PBH.22225064.2019.44.155.166
The paper considers the work of the prominent Italian pianist 
and composer Ferruccio Busoni in the genre of opera. The 
opera “Arlecchino Oder Die Fenster”, composed in the 
style of early Classicism esthetics, started a new theatrical 
movement in composer’s working.
Keywords: classical esthetics, Italian opera, characters of commedia dell’arte, musical drama.
REFERENCES
1. Gegel’ G. V. F. Lektsii po estetike = Vorlesungen ьber die Дsthetik: v 2 t. / per. 
B. G. Stolpnera. 2-e izd. SPb.: Nauka, 2007. T. 2. 602 s. 
2. Gukov A. «Lyubov’ k tryom apel’sinam» Prokof’yeva — neskol’ko strok 
istorii / Opera News. URL: http://operanews.ru/16053002.html (data obrashcheniya: 
24.11.2018). 
3. Druskin M. S. Berlin nachala 30-kh godov // M. S. Druskin. O zapadno-evropey-
skoy muzyke XX veka. M.: Sovetskiy kompozitor, 1973. S. 176–201. 
4. Zarzhetskiy V. V. Traditsii balagana v russkoy sovremennoy dramaturgii: avtoref. 
dis. ... kand. fi lol. nauk. M., 2006. 23 s. 
5. Zaslavskaya I. B. Esteticheskaya kontseptsiya «yunoy klassichnosti» Fer-
ruchcho Buzoni i eyo pretvorenie v tvorchestve kompozitora: avtoref. dis. ... kand. 
iskusstvovedeniya. M., 1997. 23 s.  
6. Muzykal’nyi slovar’ Grouva / per. s angl., red. i dop. L. O. Akopyana. 2-e izd. 
M.: Praktika, 2001. 1103 s.
7. Strekalovskaya Kh. A. Postromanticheskie dialogi s romantizmom: Ferrucho 
Buzoni, Gans Pfi tsner, Arnol’d Shenberg v dialoge s Rikhardom Vagnerom: dis. ... kand. 
iskusstvovedeniya. SPb., 1998. 275 s.
8. Shekalov V. A. Klavesin v sovremennom kompozitorskom tvorchestve // Izvestiya 
Rossiyskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. A. I. Gertsena. 2008. 
№ 72. S. 63–75. 
9. Yudkin I. N. Regional’nye, retrospektivnye i integrativnye aspekty razvitiya 
nemetskoy muzyki vtoroy poloviny XX v.: avtoref. dis. ... d-ra iskusstvovedeniya. 
Kiev, 1996. 48 s.
10. Arlecchino: ein theatralisches Capriccio in einem Aufzuge / Worte und Musik 
von Ferruccio Busoni; Klavierauszug mit Text von Philipp Jarnach. Leipzig: Breitkopf 
& Hartel, 1917. 117 р. 
11. Berceuse йlйgiaque // The Oxford Dictionary of Music, 6 ed. rev. Ed. Michael 
Kennedy and Joyce Bourne Kennedy. Oxford. University Press. 2013. P. 79. 
12. Busoni Ferruccio. Von der Einheit der Musik, von Dritteltonen und junger Klas-
sizitдt, von Bьhnen, und Bauten, und anschliessenden Bezirken. Verstreute Aufzeich-
nungen. Berlin: Мах Hesses, 1922. VIII. 376 S. 
13. Dace W. Opera as Dramatic Poetry. New York: Vantage Press, 1993. 194 p.
14. Dent E. Ferruccio Busoni. Lоndon: Scarecrow Press, 1933. 391 p.
15. Franceschetti E. L’Arlecchino di Busoni: maschere e memorie. URL: http://
quinteparallele.net/2017/02/22/arlecchino-busoni-maschere-e-memorie (data obrash-
cheniya: 14.09.2018).
16. Gatti G. M. The stage-works of Ferruccio Busoni // The Musical Quarterly. 
Vol. XX. Issue 3. 1 July 1934. Pp. 267–277.
17. Newman E. Busoni and the opera // Ernest Newman. More Essays from 
The World of Music. New York: Coward-Mccann Inc, 1958. P. 61–70.
18. Puffi tt D. Busoni Elucidated (review of Antony Beaumont’s “Busoni the Com-
poser” // Musical Times, 1986. January № 127 (1715). Pp. 37–44.
19. Rockwell J. Opera: Houston troupe offers Busoni “Harlequin” // The New York 
Times. December 6. 1982. P. 18.
 
Price: 50 рублей
To order