LoginRegistration
For instance: Humanities and Science University Journal
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

Humanities and Science University Journal № 44 (Philology and Archaeology, World History, Art History), 2019

Scientifi c Concept about Musical Structure and Texture by T. S. Bershadskaya

E. V. Titova
Price: 50 руб.
 DOI:https://doi.org/10.25807/PBH.22225064.2019.44.127.134
The article deals with the theoretical concept of organizing the musical 
texture of the outstanding Russian scientist T. S. Bershadskaya. The 
main body of the article is devoted to the analysis of scientifi c works of 
the researcher and ideas about the musical structure and texture. The 
author observes evolution of the theoretical attitudes to the problems 
of the musical texture formation. The tradition of studying the musical 
structure and texture as complex multi-level phenomena originates 
in the works of U. N. Tyulin. According to contemporary ideas of T. 
S. Bershadskaya, musical structure is a level of logical organization 
of the sound, texture is specifi c embodiment of the idea of structure. 
Consequently, this approach has been given priority by St. Petersburg 
theoretical school.
Keywords: T. S. Bershadskaya, music, theory, musical structure, musical texture.
REFERENCES
1. Afonina N. Yu., Bershadskaya T. S., Maslenkova L. M. i dr. Teoriya muzyki: 
uchebnik dlya muzykal’nykh uchilishch i starshikh klassov spetsial’nykh muzykal’nykh 
shkol. SPb.: Kompozitor — Sankt-Peterburg, 2003. 196 s.
2. Bershadskaya T. S. V ladakh s garmoniey, v garmonii s ladami: Ocherki. SPb., 
2011. 94 s.
3. Bershadskaya T. S. Garmoniya kak element muzykal’noy sistemy. SPb.: UT, 
1997. 192 s.
4. Bershadskaya T. S. Lektsii po garmonii. 1-e izd. L.: Muzyka, 1978. 200 s. 
5. Bershadskaya T. S. Lektsii po garmonii. 2-e izd. L.: Muzyka, 1985. 238 s.
6. Bershadskaya T. S. Netraditsionnye formy pis’mennykh rabot po garmonii v 
konservatoriyakh. L.: Muzyka, 1982. 71 s.
7. Bershadskaya T. S. O metodike prepodavaniya garmonii v muzykal’nykh uchil-
ishchakh: metodicheskoe posobie. L.: Muzyka, 1969. 40 s.
8. Bershadskaya T. S. Osnovnye kompozitsionnye zakonomernosti mnogogolosiya 
russkoy narodnoy krest’yanskoy pesni. L.: Muzgiz, 1961. 156 s.
9. Bershadskaya T. S. Pyat’ urokov shkol’noy teorii muzyki: metodicheskoe posobie 
k kursu «Teoriya muzyki» v muzykal’nykh uchilishchakh i kolledzhakh i starshikh 
klassakh muzykal’nykh shkol. SPb., 2018. 47 s.
10. Bershadskaya T. S. Faktura gomofonno-garmonicheskaya i gomofonno-polifon-
icheskaya // Musicus. Vestnik Sankt-Peterburgskoy konservatorii im. N. A. Rimskogo-
Korsakova. 2014. № 1 (37). S. 14–17.
11. Bershadskaya T. S., Titova E. V. Zvukovysotnaya sistema muzyki: slovar’ kly-
uchevykh terminov. 2-e izd. SPb.: Kompozitor — Sankt-Peterburg, 2013. 98 s.
12. Tyulin Yu. N. Uchenie o garmonii. 3-e izd. M.: Muzyka, 1966. 223 s.
13.  Tyulin Yu. N. Uchenie o muzykal’noy fakture i melodicheskoy fi guratsii: v 2 kn. 
Muzykal’naya faktura (I). M., 1976. 166 s. 
 
Price: 50 рублей
To order