LoginRegistration
For instance: Humanities and Science University Journal
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

Humanities and Science University Journal № 43 (Philology and Archaeology, World History, Art History), 2018

Digital Transformation of Music Periodicals in China

Zhao Yuanyuan
Price: 50 руб.
 DOI:https://doi.org/10.25807/PBH.22225064.2018.43.214.223
The paper presents the analysis of the digital transformation 
process of musical periodicals in China. The author points out 
the main factors that prevent the full implementation of such a 
transformation. Appropriate development strategies for overcom-
ing the revealed problems are proposed. Special attention is paid 
to digitalization of the “Musical Art (Audio and Video Version)” 
magazine, which is the leading periodical of this type in China.
Keywords: journalism, digital transformation of mass media, musical periodicals, 
Chinese mass media, musical art.
REFERENCES
1. Bao Lisyan’. Kratkiy analiz problem otechestvennogo tsifrovogo izdaniya. 
Kitayskoe izdatel’skoe delo. 2010. № 14. S. 50–51.
2. Guy Syaofen. Formirovanie kontseptsii «makrokul’tura, makromedia, makrore-
daktorov». Kitayskoe izdatel’skoe delo. 2010. № 13. S. 48–49.
3. Kurysheva T. A. Muzykal’naya zhurnalistika i muzykal’naya kritika. M.: Vlados-
Press, 2007. 
4. Kurysheva T. A. Slovo o muzyke. O muzykal’noy kritike i muzykal’noy zhurnal-
istike. Ocherki. M.: Kompozitor, 1992. 172 s.
5. Livanova T. N. Muzykal’naya bibliografi ya russkoy periodicheskoy pechati 
XIX veka. Vyp. 1–6. M., 1960–1978. 
6. Pugachev V. V. Tsifrovaya transformatsiya traditsionnykh tipologicheskikh prizna-
kov v periodike // Professional’naya kul’tura zhurnalista tsifrovoy epokhi. Yekaterin-
burg: Izd-vo Ural. un-ta, 2017. S. 75–79. 
7. Khlopunova O. V. Virtual’nye vypuski v seti: opyt regionov // Mediakommuni-
katsiya: Nauchnyi vestnik Kubanskogo gosudarstvennogo universiteta. 2016. № 1 (2). 
S. 30–32.
8. Chen’ Min’. Analiz problem tsifrovogo izdaniya v spetsializirovannom 
izdatel’stve // Izuchenie izdatel’skogo dela. 2008. № 11. S. 70–71.
 
Price: 50 рублей
To order