LoginRegistration
For instance: Humanities and Science University Journal
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

Humanities and Science University Journal № 43 (Philology and Archaeology, World History, Art History), 2018

Adverbs with Semantics of Iteration as a Mean of Generating Implications in the Russian Story of Late XIX — Early XX Centuries

Nurgiul Ozdemir
Price: 50 руб.
 DOI:https://doi.org/10.25807/PBH.22225064.2018.43.180.186
The paper analyzes the functional load of adverbs and adverbial com-
plexes with semantics of iteration in the stories by A. P. Chekhov and 
I. A. Bunin. As a result of revealing semantic characteristics of the adverbs 
and their syntactic role in a sentence with allowance for three types of 
iterative relations (a cycle, an interval and a regulated repetition), it seems 
possible to claim that the implication generated by iterative adverbs coin-
cides with the main ideological line of the author in a particular period 
of his work and contributes to creation of the author’s individual style.
Keywords: implication, iteration, cyclical nature, interval, individual style.
REFERENCES
1. Blagasova G. M. Ivan Bunin: Zhizn’. Tvorchestvo. Problemy metoda i poetiki: 
uchebnoe posobie. 2-e izd. M.; Belgorod, 1997. 162 s.
2. Yevgen’yeva A. P. Slovar’ russkogo yazyka: V 4 t. (MAS) // RAN, In-t lingvis-
ticheskikh issledovaniy. M., 1981. T. 3. 698 s.
3. Yefremova T. F. Tolkovyi slovar’ sluzhebnykh chastey rechi russkogo yazyka. M.: 
Rus. Yaz., 2001. 863 s.
4. Zherebilo T. V. Slovar’ lingvisticheskikh terminov. Nazran’, 2010. 376 s.
5. Kamenetskaya T. Ya. Evolyutsiya povestvovaniya v proizvedeniyakh I. A. Bunina 
1910–1920-kh godov: dis. ... kand. fi lol. nauk. Yekaterinburg, 2008. 200 s. 
6. Kozhina M. N. Sootnoshenie stilistiki i lingvistiki teksta // Filologicheskie nauki. 
1979. № 5. S. 62–68.
7. Kyul’moya I. P. Ob odnom sposobe vyrazheniya iterativnosti v russkom yazyke // 
Tipologiya. Grammatika. Semantika. SPb., 1998. S. 201–207.
8. Paperny Z. S. Chekhov Anton Pavlovich // Kratkaya literaturnaya entsiklopediya / 
gl. red. A. A. Surkov. M.: Sov. entsikl., 1975. T. 8. Stb. 483–495.
9. Slovar’ sovremennogo russkogo literaturnogo yazyka (BAS): v 17 t. M.-L., 1959. 
T. 10. 1776 s.
10. Khalizev V. K. Podtekst // Kratkaya literaturnaya entsiklopediya. M., 1968. T. 5. 
976 s.
11. Khrakovskiy V. S. Tipologiya iterativnykh konstruktsiy. L.: Nauka, 1989. 311 s.
12. Chudakov A. P. Poetika Chekhova. Mir Chekhova: Vozniknovenie i utverzhdenie: 
Azbuka, Azbuka-Attikus, 2016. 701 s.
 
Price: 50 рублей
To order