LoginRegistration
For instance: Humanities and Science University Journal
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

Humanities and Science University Journal № 43 (Philology and Archaeology, World History, Art History), 2018

Language Representation of Medical Information in English Texts for Patients

S. V. Kudria, A. M. Butakova
Price: 50 руб.
 DOI:https://doi.org/10.25807/PBH.22225064.2018.43.137.144
The paper is devoted to the active language processes connected with popularization of medical literacy in the English linguistic culture. Language representation of factual, 
emotional and immediate information is analyzed within the framework of communicative purposes of texts for patients.
Keywords: clinicianpatient communication, medical information, clinical discourse, written communication.
REFERENCES
1. Agadzhanyan S. A. Verbal’naya kommunikatsiya «vrach — patsient» v 
funktsional’no-stilisticheskom aspekte (na materiale angl. yaz.): dis. ... kand. fi lol. 
nauk. M., 2018. 177 s.
2. Alekseyeva I. S. Tekst i perevod. Voprosy teorii. M.: Mezhdunarodnye otnosh-
eniya, 2008. 184 s.
3. Kudrya S. V., Davtyan E. N. Znachenie slova v ustnoy i pis’mennoy kommu-
nikatsii psikhiatr — bol’noy: koll. monografi ya // Metodologicheskie i prikladnye 
problemy meditsinskoy (klinicheskoy) psikhologii / pod red. N. V. Zverevoy. M., 2018. 
S. 133–153.
4. Kudrya S. V., Davtyan E. N., Butakova A. M. Mezhkul’turnyi transfer znaniya v 
psikhiatrii: perevodcheskiy i kognitivnyi aspekty (na materiale russkogo i angliyskogo 
yazykov) // Kognitivnye issledovaniya yazyka. Vyp. XXXIV: Cogito i Communicato 
v sovremennom global’nom mire: materialy VIII Mezhdunarodnogo kongressa po 
kognitivnoy lingvistike 10–12 oktyabrya 2018. M., 2018. S. 923–927.
5. Davis T. C., Williams M. V., Branch W. T., et al. Explaining illness to patients 
with limited literacy // Explaining illness: Research, theory, and strategies / Ed. by 
B. B. Whaley. NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. 1999. P. 171–194.
6. Gabbard-Alley A. S. Explaining Illness: An Examination of Message Strategies 
and Gender // Explaining Illness: Research, Theory and Practice / Ed. by B. B. Whaley. 
Malwah, NJ, 2009. P. 360. 
7. O’Hair. H. Dan (Ed.) Risk and health communication in an evolving media envi-
ronment. New York: Routledge, 2018. 352 p.
8. Thompson L. Teresa. The Nature and Language of Illness Explanation // Explain-
ing Illness: Research, Theory and Practice / Ed. by B. B. Whaley. Malwah, NJ, 2009. 
P. 3–37.
 
Price: 50 рублей
To order