LoginRegistration
For instance: The List of VAK
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

Humanities and Science University Journal № 43 (Philology and Archaeology, World History, Art History), 2018

On Russian Borrowings in the Erzya Language (based on the dialect of the village of Shilan in the Samara region)

E. M. Deviatkina
Price: 50 руб.
 DOI:https://doi.org/10.25807/PBH.22225064.2018.43.78.82
The paper analyzes Russian borrowings in the Erzya language. The research rests on data which the author collected during her expeditions to the Samara region and archival materials of the Philological Faculty of Ogarev Mordovia State University. The paper considers the features of the Russian borrowings in the Shilan dialect of the Erzya language and the most typical phonetic characteristics noticed in the Russian borrowings in the Shilan Erzya.
Keywords: Mordvin languages, Erzya language, borrowings, vocabulary, dialectology.
REFERENCES
1. Grishunina V. P. Dialektnaya leksika mokshanskogo yazyka (leksikografi cheskiy 
i lingvogeografi cheskiy aspekty issledovaniya). Saransk: Izd-vo Mordov. un-ta, 2015. 
172 s.
2. Yermushkin G. I. Areal’nye issledovaniya po vostochnym finno-ugorskim 
yazykam. M.: Nauka, 1984. 142 s.
3. Yermushkin G. I. Fonetika russkikh zaimstvovaniy v erzya-mordovskom govore 
s. Kel’dyushevo Lukoyanovskogo rayona Gor’kovskoy oblasti // Ocherki mordovskikh 
dialektov. Saransk: Mordovskoe knizhnoe izdatel’stvo, 1966. T. 4. S. 330–344.
4. Natural'nova G. A. Foneticheskie osobennosti russkikh zaimstvovaniy v 
shokshanskom dialekte erzyanskogo yazyka (na materiale shokshanskikh govorov 
Ten'gushevskogo rayona) // Finno-ugorskiy mir. Saransk: FGBOU VO Natsional’nyi 
issledovatel’skiy Mordovskiy gosudarstvennyi universitet im. N. P. Ogaryova, 2015. 
№ 2. S. 38–45.
5. Natural’nova G. A., Polchenkova G. V. Tipy dialektizmov v leksike erzyanskogo 
yazyka (na materiale govora s. Shoksha Ten’gushevskogo rayona RM) // OGARYoV-
ONLINE. Saransk: FGBOU VO Natsional’nyi issledovatel’skiy Mordovskiy gosudarst-
vennyi universitet im. N. P. Ogaryova, 2016. № 22 (87). S. 5.
6. Polyakov O. E. Russkiy yazyk — osnovnoy istochnik obogashcheniya mordo-
vskikh yazykov // Trudy MNIIYaLIE. Saransk: Mordovskoe knizhnoe izdatel’stvo, 
1985. Vyp. 81. S. 3–14.
7. Tsygankin D. V. Fonetika erzyanskikh dialektov. Saransk: Izd-vo Mordov. un-ta, 
1979. 112 s.
8. Tsygankin D. V. Foneticheskoe i grammaticheskoe osvoenie slov, zaimstvovan-
nykh iz russkogo yazyka i cherez russkiy yazyk (po materialam govorov erzyanskogo 
yazyka) // Trudy MNIIYaLIE. Saransk: Mordovskoe knizhnoe izdatel’stvo, 1962. Vyp. 
23. S. 117–196.
9. Sheyanova T. M. Vliyanie russkogo yazyka na razvitie slovarnogo sostava sovre-
mennykh mordovskikh yazykov. Saransk: Izd-vo Mordov. un-ta, 1983. 80 s.
10. Sheyanova T. M. Russkie zaimstvovaniya v mordovskikh yazykakh. Saransk: 
Izd-vo Mordov. un-ta, 1999. 36 s.
 
Price: 50 рублей
To order