LoginRegistration
For instance: The List of VAK
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"Humanities and Science University Journal" № 38 (Philology and Archaeology, World History, Art History), 2018

Interaction of Introductory and Inserted Components in Y. M. Lotman’s Publicistic Writing

Zhang Xiaoyu
Price: 50 руб.
 Introductory and inserted components have frequently undergone linguistic studies. However, they have rarely been considered within the discourse of a single author. In Y. M. Lotman’s publicistic writing these components express subjective modality, structure sentences. Interaction of the above-stated components is of particular interest. Inserts, including parentheses, can be syntagmatically connected or disconnected with the main statement. Blending introductory and inserted components in Y. M. Lotman’s publicistic writing emphasizes the author’s personality, making readers feel involved in personal
communication with the author.
Keywords: publicistic writing, introductory components, inserted components, interaction, functioning, syntagmatic connection.
REFERENCES
1. Akimova G. N. Novoe v sintaksise sovremennogo russkogo yazyka. M.: Vyssh.
shk., 1990. 168 s.
2. Babaytseva V. V. Sintaksis russkogo yazyka: monografi ya. M.: Flinta: Nauka,
2015. 576 s.
3. Balyagina I. Ya. O svyazi vstavnykh konstruktsiy s osnovnym vyskazyvaniem
(na materiale romanov I. S. Turgeneva 1850-kh gg.) // Samarskiy nauchnyi vestnik.
Samara, 2015. № 1 (10). S. 34–38.
4. Baranochnikova L. V. Kommunikativno-semanticheskaya kharakteristika
poeticheskogo, prozaicheskogo i epistolyarnogo naslediya A. S. Pushkina: vvodnye
i vstavnye komponenty // Mir nauki, kul’tury, obrazovaniya. SPb., 2011. № 4–1. S.
248–251.
5. Baranochnikova L. V. Funktsionirovanie vvodnykh i vstavnykh komponentov
v poezii i proze A. S. Pushkina: avtoref. dis. … kand. fi lol. nauk. SPb., 2011. 21 s.
6. Valgina N. S. Sovremennyi russkiy yazyk: sintaksis: uchebnik. 4-e izd., ispr. M.:
Vyssh. shk., 2003. 416 s.
7. Il’yenko S. G. Kommunikativno-strukturnyi sintaksis sovremennogo russkogo
yazyka / otv. red. M. Ya. Dymarskiy. SPb.: Izd-vo RGPU im. A. I. Gertsena, 2009.
398 s.
8. Priyatkina A. F. Russkiy yazyk: Sintaksis oslozhnennogo predlozheniya:
uchebnoe posobie dlya fi lol. spets. vuzov. M.: Vyssh. shk., 1990. 176 s.
9. Sintaksis sovremennogo russkogo yazyka / G. N. Akimova, S. V. Vyatkina,
V. P. Kazakov, D. V. Rudnev; pod red. S. V. Vyatkinoy. SPb.: SPbGU; M.: Akademiya,
2009. 346 s.
10. Sovremennyi russkiy yazyk. Sintaksis / pod obshch. red. S. G. Il’yenko; otv.
red. M. Ya. Dymarskiy. M.: Yurayt, 2017. 391 s.
11. Shaymiev V. A. Rol’ vstavnykh predikativnykh yedinits v semanticheskoy
organizatsii teksta // Funktsionirovanie sintaksicheskikh kategoriy v tekste:
mezhvuzovskiy sb. nauch. tr. L.: LGPI im. A. I. Gertsena, 1981. S. 81–88.
Price: 50 рублей
To order