LoginRegistration
For instance: Humanities and Science University Journal
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

The Scientific Opinion №4 (Psycho-pedagogical and philosophy of science), 2018

FEATURES OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT OF STUDENTS’ LEARNING MOTIVATION AT NATIONAL GUARD FORCES COMMAND UNIVERSITIES

L. Ya. Putan, A. S. Turchin
Price: 50 руб.
 The article is devoted to psychological and pedagogical support of learning motivation
of military students in the context of their professional development. The authors define
the conceptual specificity of the educational space of a military educational institution,
as well as psychological and pedagogical conditions for improving the effectiveness of
psychological support of learning motivation in various university courses.
Key words: learning motivation, psychological and pedagogical support, professionalisation, self-regulation of educational activity.
References
1. Gal’perin P. Ya. Psikhologiya kak ob’yektivnaya nauka. M.: In-t prakticheskoy psikhologii; Voronezh: MODEK, 1998. 480 s.
2. Davydov V. V. Teoriya razvivayushchego obucheniya. M.: INTOR, 1996. 544 s.
3. Kuz’mina N. V., Turchin A. S., Zharinova E. N. Akmeologicheskie tekhnologii fundamental’nogo obshchego obrazovaniya / pod red. Sivaka A. N. SPb: Izd-vo NU «Tsentr strategicheskikh issledovaniy», 2016. 286 s.
4. Leont’yev A. N. Deyatel’nost’. Soznanie. Lichnost’. 2-e izd. M.: Politizdat, 1977. 304 s.
5. Makarenko A. S. Metodika organizatsii vospitatel’nogo protsessa // Pedagogicheskie sochineniya: v 7 t. / red. kol.: I. A. Kairov, G. S. Makarenko, E. N. Medynskiy. M.: Izd. APN RSFSR, 1958. T. 5. S. 9–98.
6. Rubinshteyn S. L. Bytie i soznanie. M.: AN SSSR, 1957. 328 s.
7. Shadrikov V. D. Tsel’ uchebnoy deyatel’nosti. M.: Logos, 2001. 167 s.
Price: 50 рублей
To order