LoginRegistration
For instance: Humanities and Science University Journal
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"Humanities and Science University Journal" № 36 (Philology and Archaeology, World History, Art History), 2018

Chinese School of Graphic Design: New Challenge for Russian Design Pedagogy

K. G. Pozdnykova
Price: 50 руб.
 Training and evaluation of qualification works written by Chinese students in Russian universities in the fi eld of design should take into account their ethno-cultural specifics, as symbolism of the Chinese culture, traditions of the Chinese calligraphy provide Chinese students with additional means of visualizing the outside world.
Keywords: graphic design, design education, Chinese students, ethno-cultural specifi city.
REFERENCES
1. Levi-Stros K. Strukturnaya antropologiya. M.: EKSMO-Press, 2001. 512 s.
2. Pasport prioritetnogo proekta «Razvitie eksportnogo potentsiala rossiyskoy sistemy
obrazovaniya» // URL: http:// static.government.ru/ media/fi les/DkOXerfvAnLv-
0vFKJ59ZeqTC7ycla5HV.pdf (data obrashcheniya 23.11.2017).
3. Pekinskiy institut graficheskikh kommunikatsiy // URL: http://www.bigc.
edu.cn/web/english/AboutUs/General_Information/index.htm (data obrashcheniya
27.11. 2017).
4. Primenenie traditsionnoy kitayskoy grafi ki v sovremennom grafi cheskom dizayne
// URL: https://wenku.baidu.com/view/4ff2abee58f5f61fb7366644.html (data obrashcheniya 26.11.2017).
5. Khan Kunkhuey. Kharakteristiki grafi cheskogo dizayna v Kitae // URL: https://
wenku.baidu.com/view/ba140c87650e52ea551898eb.html (data obrashcheniya:
26.11.2017).
Price: 50 рублей
To order