LoginRegistration
For instance: The List of VAK
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

◄"Humanities and Science University Journal" № 33 (Philology and Archaeology, World History, Art History), 2017

Specifi city of Semantics of Adjectives as a Predicate (on the Material of Poetic Texts by A. A. Tarkovsky)

I. V. Bazhenova
Price: 50 руб.
The article’s focus is on the role of a predicate in the expression of the author's intention in the poetic text. Based on Tarkovsky's poems, the forms of adjectives as a predicate are presented and lexical and semantic groups are distinguished within the framework of their relation to the syntactic functions.
Keywords: Predicate, predicative, idiostyle, lexico-semantic groups of names of
adjectives.
REFERENCES
1. Kekova S. V. Metamorfozy khristianskogo koda v poezii N. Zabolotskogo i
A. Tarkovskogo : avtoref. dis. … d-ra fi lol. nauk. Saratov, 2009. 460 s.
2. Kovtunova I. I. Poeticheskiy sintaksis. M.: Nauka, 1986. 206 s.
3. Kulikova Z. P. Povtor kak sredstvo ekspressivnosti i garmonizatsii poeticheskikh
tekstov M. Tsvetaevoy i R. M. Ril’ke: dis. … kand. fi lol. nauk. Rostov-na-Donu, 2007.
191 s.
4. Ledeneva V. V. Osobennosti idiolekta N. S. Leskova: sredstva nominatsii i
predikatsii: dis. … d-ra fi lol. nauk. M., 2000. 481 s.
5. Manskov S. A. Poeticheskiy mir A. A. Tarkovskogo (liricheskiy sub’yekt,
kategorial’nost’, dialog soznaniy): dis. … kand. fi lol. nauk. Barnaul, 1999. 201 s.
6. Minakova A. A. Tipy i funktsii povtorov v poeticheskikh tekstakh Evgeniya
Evtushenko: dis. … d-ra fi lol. nauk. Maykop, 2012. 160 s.
7. Slovar’ sovremennogo russkogo literaturnogo yazyka: v 20 t. / pod red. K. S. Gorbachevicha.
M., SPb.: «Russkiy yazyk», 1991–1994. T. 5. 660 s.
8. Stepanov Yu. S. Imena. Predikaty. Predlozheniya: Semioticheskaya grammatika.
M.: Nauka, 1981. 189 s.
9. Stolyarov O. O. Bibleyskaya simvolika v tvorchestve B. Pasternaka, A. Akhmatovoy,
A. Tarkovskogo: dis. … kand. fi lol. nauk. M., 2006. 203 s.
Price: 50 рублей
To order