LoginRegistration
For instance: Humanities and Science University Journal
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

The Scientific Opinion №10 (Psycho-pedagogical and philosophy of science), 2017

PEDAGOGICAL GROUNDS OF INTERPRETATION OF THE READING THEME IN SOVIET POSTERS: THE SPECIFICITY OF EXPRESSIVE MEANS

A. S. Kuznetsova
Price: 50 руб.
 The paper analyses domestic posters of the 1920–30s devoted to attraction to reading. The author characterises verbal and visual means of poster expressiveness as a pedagogical resource and studies the possibility of their application in the modern pedagogical process. The expressive means of a poster are compared to its emotional impact on the viewer; the key symbols and images of a Soviet pedagogical poster are revealed. The author proves the social and pedagogical nature of the phenomenon under investigation and the necessity to provide the succession of the domestic experience in this sphere in order to use the resources of a modern didactic poster in the pedagogical process.
Key words: reading, attraction to reading, pedagogical poster, expressive means of a
poster, pedagogical technology, reader’s culture.
References
1. Alekseyev D. G. Sovetskiy politicheskiy plakat — vazhnoe ideologicheskoe oruzhie Kommunisticheskoy partii v bor’be za uprochnenie Sovetskoy vlasti i postroenie osnov sotsializma. M., 1971. 189 s.
2. Galaktionova T. G. Chtenie shkol’nikov kak sotsial’no-pedagogicheskiy fenomen otkrytogo obrazovaniya: problemy issledovaniya // Izvestiya RGPU im. A. I. Gertsena. 2006. № 14. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/chtenie-shkolnikov-kak-sotsialno-pedagogicheskiy-fenomen-otkrytogoobrazovaniya-problemy-issledovaniya (data obrashcheniya: 17.06.2017).
3. Maklyuen M. Galaktika Guttenberga: Stanovlenie cheloveka pechatayushchego. M.: Akademicheskiy proekt, 2005. 496 s.
4. Plotnikov S. N. Chitatel’skaya kul’tura v Rossii (sotsiologicheskiy ocherk) // Homo legens: Pamyati S. N. Plotnikova (1929–1995). M., 1999. 17–63 s.
5. Sokolov R. V. Plakat v sisteme podgotovki khudozhnika-pedagoga: аvtoref. dis. ... kand. ped. nauk. SPb., 2002. 18 s.
Price: 50 рублей
To order