LoginRegistration
For instance: Humanities and Science University Journal
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

The Scientific Opinion №7-8 (Psycho-pedagogical and philosophy of science), 2017

PSYCHOLOGICAL DETERMINANTS OF BUSINESS ACTIVITY OF MANAGEMENT SUBJECTS

P. S. Gaydamashko
Price: 50 руб.
 The paper presents the results of the empirical psychological research on business activity of management subjects. As a result of interviews, questionnaire and discussions the author identifies and describes the major psychological determinants of business activity of administrative staff. The ways of development of managers’ business activity are determined.
Key words: subject of administrative activity, business activity, psychological components of business activity, psychological factors influencing business activity.
References
1. Gaydamashko P. S. Psikhologicheskie aspekty delovoy aktivnosti sub’yektov upravlencheskoy deyatel’nosti // Chelovecheskiy kapital. 2017. № 5(101). S. 55–58.
2. Zazykin V. G., Karpenko A. S. Psikhologicheskaya kompetentnost’ rukovoditelya. M.: IPK GS, 2008.
3. Zazykin V. G., Smirnov E. A. Psikhologiya i akmeologiya liderstva. M.: Elit, 2010.
4. Makedonskaya V. V., Nikandrov V. V. Trening v predprinimatel’stve / Predprinimatel’ i uspekh / pod red. K. S. Pigrova. SPb.: SPbGU, 2006.
5. Markov V. N. Lichnostno-professional’nyi potentsial upravlentsa i ego otsenka. M.: RAGS, 2001.
Price: 50 рублей
To order