LoginRegistration
For instance: Humanities and Science University Journal
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

The Scientific Opinion №6 (Psycho-pedagogical and philosophy of science), 2017

METHODOLOGICAL BASES OF FORMING OF INTELLECTUAL LABOUR CULTURE OF FUTURE SPECIALISTS

V. Kh. Adilova
Price: 50 руб.
 The paper covers the methodological bases of forming of intellectual labour culture
of undergraduate and master students, realised by means of scientific-philosophical,
psychological-pedagogical analysis in order to reveal the tendency of change of the
structural-semantic component in preparation of future specialists on the basis of
innovative approaches. The scientifically grounded designing of the educational process
of students and research activity of master students involves scientific-philosophical
and psychological-pedagogical rethinking of the intellectual labour culture of future
specialists, which will deepen the understanding of the essence and specificity of the
intellectual labour culture of future specialists in the new model of Kazakhstan education.
The observed stable patterns and principles of forming of intellectual labour culture are
necessary for writing methodological recommendations.
Key words: philosophical level, general scientific level and specific scientific level of
forming of the intellectual labour culture.
References
1. Adilova V. Kh. Intellektual’naya zrelost’ kak sostavlyayushchaya lichnostnogo komponenta tekhnologii formirovaniya kul’tury intellektual’nogo truda / Vestnik KarGU. Seriya «Pedagogika». № 1 (85). 2017. S. 132–138.
2. Adilova V. Kh. Soderzhatel’no-strukturnye komponenty tekhnologii formirovaniya kul’tury intellektual’nogo truda / Vestnik KazNU. Seriya «Pedagogicheskie nauki». № 3 (49). 2016. S. 44–49.
3. Adilova V. Kh. Emotsional’nyi intellekt kak sostavnoy komponent tekhnologii formirovaniya kul’tury intellektual’nogo truda / Vestnik KazNU. Seriya «Pedagogicheskie nauki». № 2 (48). 2016. S. 32–376.
4. Adilova V. Kh., Yerzhanov E. T., Shaymardanov R. Kh. Kontseptsiya formirovaniya kul’tury intellektual’nogo truda budushchego spetsialista: monografiya. Pavlodar: PGPI, 2015. 122 s.
5. Anan’yev B. G. Chelovek kak predmet poznaniya. L., 1968. 339 s.
6. Bakhtin M. M. Voprosy literatury i estetiki. M.: Khudozh. lit., 1975. S. 234–407.
7. Bordovskaya N. L. Pedagogika: uchebnik dlya vuzov. SPb.: Piter, 2003. 304 s.
8. Zeyer E. F. Modernizatsiya professional’nogo obrazovaniya: kompetentnostnyi podkhod // E. F. Zeyer, A. M. Pavlova. M., 2005. S. 44–46.
9. Leont’yev A. N. Filosofiya psikhologii: iz nauchnogo naslediya. M.: Izd-vo Mosk. un-ta, 1994. 286 s.
10. Rodzhers K. Vzglyad na psikhoterapiyu. Stanovlenie cheloveka. M.: «Progress», 1994. 185 s.
11. Yerzhanov Ye. T. On the formation of the culture of intellectual work of the future specialist based on activity approach / Ye. T. Yerzhanov, V. Kh. Adilova, R. Kh. Shaimardanov // Mediterranean Journal of Social Sciences — MJSS. Italy. Vol 6, No 6S2. 2015. Pp. 296–302.
Price: 50 рублей
To order