LoginRegistration
For instance: The List of VAK
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

The Scientific Opinion №6 (Psycho-pedagogical and philosophy of science), 2017

PROGNOSTIC FUNCTION OF SELECTOGENESIS

A. P. Mozelov, A. A. Veresova, O. A. Ragimova
Price: 50 руб.
The article discusses the role and importance of the prognostic function of selectogenesis.
The authors note the role of natural selection in the development of living matter and the
possibility to determine the main directions of its evolution.
Key words: selectogenesis, natural selection, prognostic function, conditional and
causal regularities.
References
1. Dobzhanskiy T. Determinizm i indeterminizm v biologicheskoy evolyutsii // Filosofskie voprosy biologii i biokibernetiki : (sborniki perevodov). M.: [b. i], 1970. Vyp. 3. S. 19–28.
2. Zavadskiy K. M. Evolyutsiya evolyutsii: (istoriko-kriticheskie ocherki problemy) / K. M. Zavadskiy, E. I. Kolchinskiy. Leningrad: Nauka, 1977. S. 179–220.
3. Marks K. Sochineniya: v 50 t. / K. Marks, F. Engel’s. 2-e izd. M.: Izdatel’stvo politicheskoy literatury, 1955–1981. T. 46. Ch. 1. 1968. 317 s.
Price: 50 рублей
To order