LoginRegistration
For instance: The Scientific Opinion
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"Humanities and Science University Journal" № 23 (Philology and Archaeology, World History, Art History), 2016

Text and Communication

T. A. Konovalova
Price: 50 руб.
 The author reviews text from the perspective of various approaches, i.e. linguistic, textocentric, anthropocentric and psycholinguistic. The author assumes that text in
communication may be considered from the integrative point of view, which combines all major ontological characteristics of the text on the basis of sincreticity.
Keywords: text, integrative approach, linguistic approach, textocentric approach, anthropocentric approach, psycholinguistic approach, syncreticity.
REFERENCES
1. Belyanin V. P. Vvedenie v psikholingvistiku. M.: Chero, 1999. 128 s.
2. Zalevskaya A. A. Psikholingvisticheskie issledovaniya: Slovo. Tekst: izbrannye
trudy. M.: Gnozis, 2005. 542 s.
3. Katsnel’son S. D. Tipologiya yazykovogo i rechevogo myshleniya. L.: Nauka,
1972.
4. Kubryakova E. S. O tekste i kriteriyakh ego opredeleniya / Tekst. Struktura i
semantika.M., 2001. T. 1.
5. Lektorskiy V. A. O probleme znaniya // Epistemologiya i fi losofi ya nauki. 2009.
6. Lingvisticheskiy entsiklopedicheskiy slovar’. M., 1990.
7. Pishchal’nikova V. A. Obshcheye yazykoznanie uchebnik dlya stud. vyssh. ucheb.
zavedeniy / V. A. Pishchal’nikova, A. G. Sonin. M.: Izdatel’skiy tsentr «Akademiya»,
2009.
8. Rubakin N. A. Tayna uspeshnoy propagandy // Formaty neponimaniya: materialy
rabochego soveshchaniya. M.: 2000.
9. Sorokin Yu. A. Tekst: tsel’nost’, svyaznost’, emotivnost’ // Aspekty obshchey i
chastnoy lingvisticheskoy teorii teksta. M.: Nauka, 1982.
10. Tarasov E.F. Tendentsii razvitiya psikholingvistiki: monografi ya. M.: Nauka,
1987.
Price: 50 рублей
To order