LoginRegistration
For instance: Humanities and Science University Journal
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"Humanities and Science University Journal" № 23 (Philology and Archaeology, World History, Art History), 2016

The Third Piano Sonata by C. M. Weber: “From Darkness to Light”

E. V. Babukhina
Price: 50 руб.
 The article focuses on imagery and intonation spheres in the Third Piano Sonata by C. M. Weber. The Sonata analysis identifies a romantic interpretation of the concept “from
darkness to light”, i.e. from the heroic and tragic (the fi rst part) through lyricism (the second part) to the carnival-like maelstrom (fi nal). Carnivalesque ending leads not only to the discovery of the world of «universal joy», but also reveals the reality, which is both the object of bantering and denial.
Keywords: piano sonata, imagery and intonation spheres, the concept of «from
darkness to light», double world, infernality, carnival.
REFERENCES
1. Vanslov V. V. Estetika romantizma. M.: Iskusstvo, 1966. 404 s.
2. Konen V. D. Teatr i simfoniya: Rol’ opery v formirovanii klassicheskoy simfonii.
M.: Muzyka, 1974. 376 s.
3. Nechaeva E. A. Poetika demonicheskogo v tvorchestve E.T.A. Gofmana: avtoref.
dis. … kand.fi lol. nauk. Samara, 2010. 22 s.
4. Pitina S. N. K. M. Veber i ego tvorchestvo // Muzyka Avstrii i Germanii XIX v.:
Kniga pervaya / Redaktsiya T. E. Tsytovich. M.: Muzyka, 1975. S. 408–498.
5. Platonova E. E. Kul’turologiya: uchebnoe posobie dlya vysshey shkoly. M.:
Akademicheskiy Proekt: Traditsiya, 2003. 784 s.
6. Skorbyashchenskaya O. A. Fortepiannoe tvorchestvo Karla Mariya fon Vebera v
kontekste kul’tury nemetskogo romantizma: avtoref. dis. … kand. iskusstvovedeniya.
SPb., 1993.18 s.
7. Fedorov F. P. Vremya i vechnost’ v skazkakh i kaprichchio Gofmana // Khudozhestvennyi mir E. T. A. Gofmana. M.: Nauka, 1982. S. 81–106.
8. Fedorov F. P. Khudozhestvennyi mir nemetskogo romantizma: struktura i semantika. M.: MIK, 2004. 368 s.
9. Chigareva E. I. Motsart v kontekste kul’tury ego vremeni: avtoref. dis. … d-ra
iskusstvovedeniya.M., 1998.47 s.
10. Chigareva E. I. Opery Motsarta v kontekste kul’tury ego vremeni: Khudozhestvennaya individual’nost’. Semantika.2-e izd. M.: Editorial URSS, 2001. 280 s.
Price: 50 рублей
To order