LoginRegistration
For instance: The List of VAK
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"Humanities and Science University Journal" № 21 (Philology and Archaeology, World History, Art History), 2016

An Artistic Meme as a Phenomenon of Modern Network Culture

D. E. Ershova
Price: 50 руб.
 The objective of this article is to identify the conceptual characteristics of an artistic meme, as well as the development of methodology for its analytical description.
Keywords: information technology; fi ne art; Internet space; visual interpretation; network culture, internet meme.
REFERENCES
1. Budovskaya Yu. V. Memeticheskiy podkhod k izucheniyu printsipov
rasprostraneniya informatsii v sotsial'nykh setyakh i sotsial'nykh media: dis. ... kand.
fi lol. nauk. M., 2013. 200 s.: il.
2. Garntseva N. M. Soznanie kak kompleks memov // Filoso fi ya soznaniya: klassika
i sovremennost': Vtorye Gryaznovskie chteniya. M.: Savin S. A., 2007. S. 114–120.
3. Dokins R. Egoistichnyi gen. M.: Mir, 1993. 318 s.:il.
4. Yershova D. E. Art-kontent: k opredeleniyu ponyatiya // Universitetskiy nauchnyi
zhurnal. 2016. № 18. S. 147–153.
5. Zinov’yeva N. A.  Vozdeystvie memov na internet-pol’zovateley: tipologiya
internet-memov // Vestnik ekonomiki, prava i sotsiologii. 2015. № 1. S. 195–201.
6. Rashkoff D. Mediavirus. Kak pop-kul’tura tayno vozdeystvuet na nashe soznanie.
M., 2003.
7. Savchuk V. V. Mediafi loso fi ya. Pristup real’nosti. 2-e izd., ispr. i dop. SPb.: Izd-vo
RKhGA, 2014. 350 s.
8. Savchuk V. V. Filoso fi ya fotogra fi i. SPb.: Izd-vo S.-Peterb. un-ta, 2005. 256 s.
9. Shchurina Yu. V. Internet-memy kak fenomen internet-kommunikatsii // Nauchnyi
dialog. Yekaterinburg, 2012. № 3. S. 160–171
Price: 50 рублей
To order