LoginRegistration
For instance: Humanities and Science University Journal
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"The Scientific Opinion" №11 (Psycho-pedagogical and philosophy of science), 2016

VIEWS OF DOMESTIC EDUCATORS OF THE 19TH–20TH CENTURIES ON THE ROLE OF READING IN TRAINING OF FUTURE TEACHERS

T. G. Galaktionova, M. A. gafarova
Price: 50 руб.
 The author of the paper studies and analyses views of prominent educators of the 19th
and 20th centuries on the role of reading in training and work of teachers. The object of
the analysis are statements about the nature of reading, its functions and contents, and
ways of organising teachers’ reading activity.
Key words: reading, pedagogical literature, training of teachers.
References
1. Dobrolyubov N. A. Shkola. URL: http://bookz.ru/authors/dobrolubov-nikolai/6kola_752/1-6kola_752.html
2. Il’in E. N. Iskusstvo obshcheniya // Pedagogicheskiy poisk / sost. I. N. Bazhenova. M.: Pedagogika, 1988.
3. Krupskaya N. K. Pedagogicheskie sochineniya / pod red. N. K. Goncharova, I. A. Kairova, N. A. Konstantinova; podg. teksta i primech. E. M. Tsimkhes. T. 3. Obuchenie i vospitanie v shkole. M.: Izd-vo APN, 1959.
4. Makarenko A. S.  Pedagogicheskie sochineniya. T. 7. URL: http://ruslit.traumlibrary.net/book/makarenko-ss08-07/makarenko-ss08-07.html#work001033
5. Stoyunin V. Ya. Izbrannye pedagogicheskie sochineniya / pod red. N. A. Konstantinova. M.: Izd-vo Akademii pedagogicheskikh nauk, 1954. 398 s.
6. Sukhomlinskiy V. A. Izbrannye pedagogicheskie sochineniya / sost. O. S. Bogdanova, V. Z. Smal’. M.: Pedagogika, 1980. T. 2. 384 s.
7. Sukhomlinskiy V. A. Sto sovetov uchitelyu. URL: http://mir.zavantag.com/fiosofia/305916/index.html
8. Tolstoy L. N. Pedagogicheskie sochineniya. M.: Gosudarstvennoe uchebno-pedagogicheskoe izd-vo Ministerstva prosveshcheniya RSFSR, 1953.
9. Ushinskiy K. D. Izbrannye pedagogicheskie sochineniya. M.: Prosveshchenie, 1968.
10. Chernyshevskiy N. G. Polnoe sobranie sochineniy: v 15 t. N. G. Chernyshevskiy. М.: GIKhL, 1947.
Price: 50 рублей
To order