LoginRegistration
For instance: The Scientific Opinion
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"Humanities and Science University Journal" № 20 (Philology and Archaeology, World History, Art History), 2016

Hybrid Genres of Motion Pictures and Video Essays in Motion Pictures Continuum: History, Speci fi cs and Perspectives

E. A. Glazkova
Price: 50 руб.
 Media culture and fi lm nowadays undergo in fi ltration and hybridization processes. The dramatic example of these transformations is the genre of video essay and its forerunner, i.e. the essay fi lm. Continuity of artistic tradition, technological convergence and democratization in the artistic expression, which is typical for the age of Internet,
create a favorable environment for the further development of video essay, which acquires new features such as interactivity, as well as expansion of the essayistic aesthetics into the screen culture.
Keywords: video essay, essay fi lm, essayism, media hybridization, distancing,
Internet, convergence.
REFERENCES
1. Bakhtin M. M. Estetika slovesnogo tvorchestva. M.: Iskusstvo, 1986.
2. Buntasanakul S. Interaktivnaya dokumentalistika: novye vozmozhnosti tsifrovoy
sredy i osobennosti deyatel'nosti rezhissera. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/
interaktivnaya-dokumentalistika-novye-vozmozhnosti-tsifrovoy-sredy-i-osobennostideyatelnosti-rezhissera
3. Volobuev R. Nostal'gicheskoe makrame po motivam avtobiogra fi i Brodskogo.
URL: http://www.a fi sha.ru/movie/193560/review/273131/
4. Malyukova L. Aleksey German: «Agressivnoe mrakobesie s'yest vsekh». URL:
http://www.novayagazeta.ru/arts/68161.html
5. Novaya fi losofskaya entsiklopediya. Esseizm. URL: http://iph.ras.ru/elib/3571.
html
6. Popova T. V. Musorgskiy. M.: Gosmuzizdat, 1955.
7. Retsenziya pol'zovatelya ot 11 aprelya 2016. URL: http://www.kinopoisk.ru/
fi lm/55022/
8. Shklovskiy V. B. Iskusstvo kak priem. URL: http://www.opojaz.ru/manifests/
kakpriem.html (po izdaniyu — Shklovskiy V. B. O teorii prozy. M.: Krug, 1925.
S. 7–20).
9. Shklovskiy V. B. Eyzenshteyn. 2-e izd. M.: Iskusstvo, 1976.
10. Epshteyn M. N. Paradoksy novizny. O literaturnom razvitii. XIX—XX vekov.
M., 1988.
11. Epshteyn M. N. Khronotsid. Prolog k voskresheniyu vremeni. Znak probela:
o budushchem gumanitarnykh nauk. M.: Novoe literaturnoe obozrenie, 2004.
12. Epshteyn M. N. Esseistika kak nulevaya distsiplina. URL: http://www.emory.
edu/INTELNET/mt_essayistic.html
13. Epshteyn M. N.  Esse ob esse. URL: http://www.emory.edu/INTELNET/
esse_esse.html
14. Jenkins H. The Future Started 10 Minutes Ago and You Are Already Late To the
Party! URL: http://henryjenkins.org/2015/04/the-future-started-10-minutes-ago-andyou-are-already-late-to-the-party.html
15. Rose F. Columbia’s fi rst annual Digital Dozen: Breakthroughs in Storytelling.
URL: http://www.deepmediaonline.com/deepmedia/2016/01/columbias-digital-dozenbreakthroughs-in-storytelling.html#more
16. Video essay suite // URL: http://www.blackbird.vcu.edu/v9n1/gallery/ve-intro/
intro_page.shtml
Price: 50 рублей
To order