LoginRegistration
For instance: The List of VAK
About consortium subscription Contacts
(812) 4095300 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"The Scientific Opinion" №10 (Psycho-pedagogical and philosophy of science), 2016

READINESS FOR ACTION AS A POSSIBLE CRITERION OF THE TRUTH

E. Yu. Sivertsev
Price: 50 руб.
 The article considers the criterion of the truth. It is shown that traditional criteria, such
as correspondence with reality, logical sequence and practical applicability, alienate the
true nature of things from the situation of estimating these things as true or false ones.
This alienation increases the degree of estimation inaccuracy. The criterion suggested
is that of readiness for action, which brings together the true nature of things and the
estimation of this truth by a human mind.
K e y w o r d s: truth, criterion, intention, action, hierarchy, statement.
References
1. Aristotel’. Sochineniya: v 4 t. M.: Mysl’, 1976. T. 1. 550 s.
2. Gegel’ G. V. F. Entsiklopediya fi losofskikh nauk. T. 1. Nauka logiki. M.: Mysl’, 1975. 432 s.
3. Dzhems U. Pragmatizm. Novoe nazvanie dlya starykh metodov myshleniya. Populyarnye lektsii po fi losofi i. M.: Lenand, 2015. 240 s.
4. Kraft V. Venskiy kruzhok. Vozniknovenie neopozitivizma. M.: Ideal-Press, 2003. 224 s.
5. Sekst Empirik. Sochineniya: v 2 t. / per. s drevnegrech. M.: Mysl’, 1976. T. 1. 339 s.
6. Feyerabend P. Izbrannye trudy po metodologii nauki. M.: Progress, 1986. 542 s.
7. Shlik M. O fundamente poznaniya // Analiticheskaya fi losofi ya: Izbrannye teksty. M.: Izd-vo MGU, 1993. 181 s.
8. Gerlach H.-M. Existenzphilosophie — Karl Jaspers. Berlin.: Akademie-Verlag, 1987. 140 S.
Price: 50 рублей
To order