LoginRegistration
For instance: Humanities and Science University Journal
About consortium subscription Contacts
(812) 4095300 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"The Scientific Opinion" №10 (Psycho-pedagogical and philosophy of science), 2016

THE CONCEPT OF THE ESSENCE OF ENVIRONMENTAL TEACHING OF PEDAGOGICAL STUDENTS

I. V. Astrakhantseva
Price: 50 руб.
 The article reveals the potential of the essence of environmental education, which determines the attitude to the educational process organisation as the main condition for
raising the level of professional and pedagogical ecological training of pedagogical university students. The pedagogical experiment established the dependence of the degree of formation of practical environmental skills on the level of formation of personal qualities of a future teacher. The results of the pedagogical experiment showed that the detection of the leading personality traits that determine the capacity for educational activities and their targeted development using natural means have a positive impact on professional and pedagogical environmental performance of future teachers.
K e y w o r d s: environmental education, future teachers, professional skills, personal
qualities, pedagogical experiment.
References
1. Zimnyaya I. A. Pedagogicheskaya psikhologiya: uchebnik dlya vuzov. Izd. 2-e., dop., ispr. i pererab. M.: «Logos», 2000. S. 26–32.
2. Kosov B. B. Obobshchennost’ soderzhaniya vysshego obrazovaniya kak faktor ego razvitiya (lichnostnorazvivayushcheye obrazovanie) // Voprosy psikhologii. 1995. № 6. S. 34–39.
3. Martynova N. M. Stanovlenie soderzhaniya obrazovaniya v ekologo-orientirovannom gumanitarnom vuze: avtoref. dis. … kand. ped. nauk. M., 2000.
4. Metelev V. Zh. Formirovanie ekologicheskogo stilya myshleniya budushchego uchitelya nachal’noy shkoly: avtoref. dis. … kand. ped. nauk. Novokuznetsk, 2000.
5. Nazarenko A. V. Formirovanie kul’tury i nravstvennosti kak osnovy ekologicheskogo myshleniya / Nazarenko A. V., Nazarenko L. D. // Pedagogicheskoe obrazovanie i nauka. 2013. № 3. S. 130–134.
6. Nazarenko A. V. Metodologicheskoe obosnovanie sovershenstvovaniya professional’noy podgotovki pedagogov k formirovaniyu navykov prirodosberezheniya // Pedagogiko-psikhologicheskie i medikobiologicheskie problemy fi zicheskoy kul’tury i sporta. 2013. № 2 (23). S. 90–96.
7. Chernilevskiy D. V. Didakticheskie tekhnologii v vysshey shkole. M.: Pedagogika, 2009. 437 s.
8. Nazarenko A. Some approaches to improving the system of environmental education / A. Nazarenko, A. Kolesnik // Proceedings of the IX International Academic Congress “Contemporary Science and Education in Americas, Africa and Eurasia” (Brazil, Rio de Janeiro, 18–20 August 2015). Volume III. “UFRJ Press”, 2015. 436–443 р.
Price: 50 рублей
To order