LoginRegistration
For instance: Humanities and Science University Journal
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

Humanities and Science University Journal № 49 (Philology and Archaeology, World History, Art History), 2019

G. Kogan on Performing Arts (Based on Critical Reviews of the 1930s)

Li Guangyi, L. A. Skaftymova
Price: 50 руб.
 DOI:https://doi.org/10.25807/PBH.22225064.2019.49.112.116
The article assesses the musical-critical activity of the prominent Soviet pianist, researcher, teacher, famous critic G. Kogan. The article is based on Kogan’s reviews of piano music concerts in late 1920s — early 1930s of the last century. The authors 
consider features of the performing style of both Russian and foreign artist s — H. Neuhaus, K. Igumnov, V. Cliburn, And B. Michelangelo etc. It is proved that many ideas expressed in the reviews of Kogan were prophetic and were confi rmed in further 
development of the piano-performing art.
Keywords: musician, critic, epoch, pianist, piano, concert, style, pianism, interpretation, 
perception, judgment, listener, stage, rhythm, sound, success
REFERENCES
1. Grokhotov S. «Sovetskiy pianizm». Mezhdu ideologiey i mifologiey // Fortepi-
annaya kul’tura Rossii: istoriya i sovremennost’. Muzykal’nye epokhi i stili: estetika, 
poetika, ispolnitel’skaya interpretatsiya: sbornik statey i materialov. M.: Nauchno-izdat. 
tsentr «Moskovskaya konservatoriya», 2016. S. 65–78.
2. Kogan G. Voprosy pianizma. M.: Sovetskiy kompozitor, 1966. 461 s.
3. Kogan G. Izbrannye stat’i. M.: Sovetskiy kompozitor, 1985. Vyp. 3. 184 s. 
4. Naumov L. Pod znakom Neygauza. M.: RIF «Antikva», 2002. 329 s. 
5. Neygauz G. Ob iskusstve fortep’yannoy igry. M.: Gosudarstvennoe muzykal’noe 
izdatel’stvo, 1961. 318 s.
6. Smirnova M. Artur Shnabel’ i ego epokha. SPb.: Sudarynya, 2006. 351 s. 
7. Chinaev V. «Effekt kontrapunkta»: russkie ispolnitel’skie traditsii i sovremennyi 
kontekst. Fortepiannaya kul’tura Rossii: istoriya i sovremennost’ // Musigi Dunyasi 
(Mir muzyki). Baku. 2017. № 3 (72). S. 23–29.
 
Price: 50 рублей
To order