LoginRegistration
For instance: Humanities and Science University Journal
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

Humanities and Science University Journal № 49 (Philology and Archaeology, World History, Art History), 2019

Constitution Category in the Russian Theory of Musical Texture of the XX Century

E. V. Titova
Price: 50 руб.
 DOI:https://doi.org/10.25807/PBH.22225064.2019.49.36.42
The article is devoted to one of the fundamental categories of modern 
texturology — constitution category. Its meaning is revealed in relation 
to the category of musical texture. The principle of their functional inter-
action received different interpretations in the musical theory of the 20th 
century. A number of researchers defi ne music constitution as specifi ed 
forms of presentation; in the works of other musicologists constitution 
and texture are considered as synonyms. However, the author assumes 
that they are absolutely different phenomena. The article considers 
a variety of theoretical positions described in the works of Yu. N. Tulin, 
T. S. Bershadskaya, E. B. Trembovelski, M. S. Screbcova-Filatova, T. S. Kyureghian.
Keywords: music, theory, concept, constitution, musical composition, texture.
REFERENCES
1. Bazhanov V. A. Refl eksiya v sovremennom naukovedenii // Refl eksivnye protsessy 
i upravlenie. № 2. 2002. T. 2. S. 73–89.
2. Bershadskaya T. S. Lektsii po garmonii. 1-e izd. L.: Muzyka, 1978. 200 s.; 2-e izd. 
L.: Muzyka, 1985. 238 s.
3. Bershadskaya T. S. Novyi termin teorii mnogogolosiya // Bershadskaya T. S. Stat’i 
raznykh let — 2. SPb.: «Kompozitor-Sankt-Peterburg», 2019. S. 70–74.
4. Bershadskaya T. S. Osnovnye kompozitsionnye zakonomernosti mnogogolosiya 
russkoy narodnoy krest’yanskoy pesni. L.: Muzgiz, 1961. 156 s.
5. Vizel’ Z. A. O klassifi katsii tipov faktury (utochnenie klassifi katsii i terminologii 
osnovnykh ponyatiy faktury) // Problemy muzykal’noy faktury: sbornik trudov GMPI 
im. Gnesinykh. Vyp. 59. M., 1982. S. 4–18.
6. Dal’ V. I. Tolkovyi slovar’ zhivogo velikorusskogo yazyka. SPb.; M.: Tipografi ya 
M. O. Vol’fa, 1882. T. 4. 712 s.
7. Kyuregyan T. S. Sklad muzykal’nyi // Muzykal’nyi entsiklopedicheskiy slovar’ / 
gl. redaktor G. V. Keldysh. M.: Sovetskaya entsiklopediya, 1990. S. 502.
8. Petukhova S. A. Rossiyskoe muzykovedenie kak protsess: v krugu tem, otkrytiy 
i kontseptsiy. Muzykal’naya akademiya. № 1. 2019 (765). S. 103–114.
9. Serov A. N. Devyataya simfoniya Betkhovena, eyo sklad i smysl. M.: Muzgiz, 
1952. 26 s.
10. Skrebkova-Filatova M. S. Faktura v muzyke: Khudozhestvennye vozmozhnosti. 
Struktura. Funktsii. M.: Muzyka, 1985. 285 s.
11. Teoriya sovremennoy kompozitsii: uchebnoe posobie. M.: Muzyka, 2005. 624 s.
12. Trembovel’skiy E. B. Stil’ Musorgskogo: lad, garmoniya, sklad. M.: Kompozitor, 
1999. 392 s. 
13. Tyulin Yu. N. Vvedenie v garmonicheskiy analiz na osnove khoralov Bakha. L.: 
Izdanie gosudarstvennoy konservatorii, 1927. 78 s.
14. Tyulin Yu. N. Uchenie o garmonii / pod red. B. A. Fingerta i A. A. Adamyana. 
1-e izd. L.: Muzgiz. Leningradskoe otdelenie, 1937. 192 s.
15. Tyulin Yu. N. Uchenie o muzykal’noy fakture i melodicheskoy fi guratsii. Melo-
dicheskaya fi guratsiya. M.: Muzyka, 1977. 383 s.
16. Tyulin Yu. N. Uchenie o muzykal’noy fakture i melodicheskoy figuratsii. 
Muzykal’naya faktura. M.: Muzyka, 1976. 166 s.
17. Tyulin Yu. N., Privano N. G. Teoreticheskie osnovy garmonii. M.: Muzyka, 
1965. 276 s.
18. Kholopova V. N. Faktura: Ocherk. M.: Muzyka, 1979. 87 s.
19. Shtayn K. E. Garmoniya poeticheskogo teksta. Sklad. Tkan’. Faktura. Stavropol’: 
Izdatel’stvo SGU, 2006. 646 s.
 
Price: 50 рублей
To order