LoginRegistration
For instance: The Scientific Opinion
About consortium subscription Contacts
(812) 4095300 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

The Scientific Opinion №4 (Psycho-pedagogical and philosophy of science), 2019

TOPICAL ISSUES OF ART PRACTICE TRAINING IN HIGHER ART EDUCATION INSTITUTIONS OF RUSSIA

A. I. Ikonnikov
Price: 50 руб.
 DOI:https://doi.org/10.25807/PBH.22224378.2019.5.24.34
The article is devoted to the topical issues of art practice training in higher art education 
institutions of Russia. The author claims that creation of a high quality art work requires 
both objective and subjective factors including fi rst of all a knack for creativity. Talent, 
rather, represents such concentration of forces of a personality that facilitates the crea-
tion of new forms. Respectively, the author considers that the knowledge of structure in 
itself does not come. Knowledge is acquired in the process of observation, research, and 
also receiving purposeful pedagogical consultation.
Key words: accident, complex thinking, language, fl esh, intuition, intelligible, com-
plexity.
References
1. Bad’yu A. Maloe rukovodstvo po inestetike. SPb.: Izd-vo Yevropeyskogo universiteta v Sankt-Peterburge, 2014. 156 s.
2. Bertram E. Nitsshe. Opyt mifologii. SPb.: Vladimir Dal’, 2013. 575 s.
3. Goldberg Rouzli. Iskusstvo performansa. Ot futurizma do nashikh dney. M.: Ad Marginem Press, 2014. 320 s.
4. Delyoz Zh. Marsel’ Prust i znaki. SPb.: Aletey’ya, 1999. 186 s.
5. Delyoz Zh., Gvattari F. Chto takoe fi losofi ya? M.: Institut eksperimental’noy sotsiologii; SPb.: Aletey’ya, 1998. 288 s. 
6. D’yakov A. V. Feliks Gvattari, fi losof transversal’nosti. SPb.: Vladimir Dal’, 2012. 592 s.
7. Lakan Zh. Seminary. Kn. 5. Obrazovaniya bessoznatel’nogo. M.: ITDGK «Gnozis», Izdatel’stvo «Logos». 2002. 608 s.
8. Malevich K. Chernyi kvadrat. SPb.: Lenizdat, 2013. 287 s.
9. Merlo-Ponti M. Vidimoe i nevidimoe. Minsk: Logvinov, 2006. 400 s.
10. Miro Kh. Obrazy. M.: Moskovskiy muzey sovremennogo iskusstva, 2013. 248 s.
11. Morem E. Metod. Priroda prirody. M.: Progress-traditsiya, 2005. 488 s.
12. Nitsshe F. Tak govoril Zaratustra. M.: Izd-vo MGU. 1990. 302 s.
13. Nitsshe F. Utrennyaya zarya. Pereotsenka vsego tsennogo. Veselaya nauka. Minsk: Kharvest, 2003. 912 s.
14. Plotin. Vtoraya enneada. SPb.: Izdatel’stvo Olega Abyshko; Universitetskaya kniga. SPb., 2010. 384 s.
15. Khaydegger M. Vvedenie v metafi ziku. Vysshaya religiozno-fi losofskaya shkola. SPb., 1998. 301 s.
16. Khaydegger M. Geraklit. SPb.: Vladimir Dal’, 2011. 503 s.
 
Price: 50 рублей
To order