LoginRegistration
For instance: Humanities and Science University Journal
About consortium subscription Contacts
(812) 4095364 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

The Scientific Opinion №12 (Psycho-pedagogical and philosophy of science), 2018

MORALITY IN THE DISCOURSE OF EVERYDAY LIFE

E. Y. Vavilova, L. D. Petriakov
Price: 50 руб.
 DOI: https://doi.org/10.25807/PBH.22224378.2019.3.46.50
The purpose of the article is to highlight the features of understanding morality in the 
modern discourse of everyday life from the standpoint of discourse analysis. The authors 
analyse its main features: dialecticity, integrativity, historicity, automaticity, and practical 
orientation.  
Key words: discourse, morality, moral value, person, society.
References
1. Gusserl’ E. Logicheskie issledovaniya. Kartezianskie razmyshleniya. Krizis yevropeyskikh nauk i transtsendental’naya fenomenologiya. Krizis yevropeyskogo chelovechestva i BlosoBi. FilosoBya kak strogaya nauka. Minsk: Kharvest; M.: AST, 2000. 452 s.
2. Gutner G. B., Ogurtsov A. P. Diskurs // Novaya Blosofskaya entsiklopediya. Elektronnaya biblioteka IF RAN. M.: Mysl’, 2010 (data obrashcheniya: 01.02.2019). 
3. Derrida Zh. O grammatologii. M.: Ad Marginem, 2000. 512 s. 
4. Yorgensen M. V., Filipps L. Dzh. Diskurs-analiz. Teoriya i metod. Khar’kov: Gumanitarnyi tsentr, 2008. 352 s. 
5. Solov’yov V. S. Opravdanie dobra. M.: Algoritm, 2012. 656 s.
6. Fuko M. Arkheologiya znaniya. SPb.: Gumanitarnaya akademiya, 2012. 416 s. 
7. Yaspers K. Smysl i naznachenie istorii. M.: Politizdat, 1991. 527 s.  
 
Price: 50 рублей
To order