LoginRegistration
For instance: Humanities and Science University Journal
About consortium subscription Contacts
(812) 4095300 Non-commercial partnership
St. Petersburg
university
consortium

Articles

"Humanities and Science University Journal" № 21 (Philology and Archaeology, World History, Art History), 2016

THE PROBLEMS AND CONTRADICTIONS OF THE ORGANISATION AND IMPLEMENTATION OF A HEALTHY LIFESTYLE IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS

G. V. Finashina
Price: 50 руб.
 The article deals with the problems and contradictions that arise in introducing healthy
lifestyle programmes in educational institutions due to various reasons. The author
identifis four sets of problems and contradictions: problems of scientifi terminology;
problems of organisational and methodical nature; methodological problems; problems
of motivation of healthy lifestyle participants – and offers mechanisms to solve them.
According to the author, an important aspect of problem solving is clarifiation of the
concepts and terminology of the healthy lifestyle science in relation to pedagogy, as well
as more detailed and thorough study of the moral and value-semantic blocks of healthy
lifestyle programmes.
Key words: health, healthy lifestyle, health saving technologies, health preservation.
References
1. Volosovets T. V. Problema zdorov’ya detey i faktory vnutrishkol’noy sredy obrazovatel’nogo uchrezhdeniya // Psikhologiya obucheniya. 2012. № 5. S. 94–102.
2. Druzhinin V. P. Vospitanie zdorovogo obraza zhizni u shkol’nikov: dis. ... kand. ped. nauk. 2009. URL:http://www.dissercat.com/content/vospitanie-zdorovogo-obraza-zhizni-u-shkolnikov
3. Malyarchuk N. N. Zdorov’yesozidayushchaya deyatel’nost’ pedagogov // Pedagogika. 2009. № 1. S. 55–59.
4. Naumenko Yu. V. Sotsiokul’turnaya kontseptsiya formirovaniya fenomena «zdorov’ye» v protsesse obshchego obrazovaniya // Innovatsii v obrazovanii. 2010. № 3. S. 72–85.
5. Naumenko Yu. V. Sotsial’no-kul’turnyi fenomen «zdorov’ye» i ego formirovanie u shkol’nikov // Innovatsii v obrazovanii. 2012. № 4. S. 43–64.
6. Starostina A. V. Formirovanie prioritetnoy tsennosti zdorov’ya starsheklassnika v sovmestnoy deyatel’nosti shkoly i sem’i: dis. … kand. ped. nauk. Kostroma, 2009. URL: http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-01/dissertaciya-formirovanie-prioritetnoy-tsennosti-zdorovya-starsheklassnika-vsovmestnoy-deyatelnosti-shkoly-i-semi#ixzz4FRGlX6Kn
Price: 50 рублей
To order